Valvonta aihekuva

Lupamenettely

Lupamenettely

Muuntogeenisten organismien avoin käyttö on luvanvaraista toimintaa. Lupamenettelystä on säädetty geenitekniikkalailla (377/1995). Muuntogeenisten organismien avoimesta käytöstä tehtyjä hakemuksia käsittelee geenitekniikan lautakunta (GTLK). Lisätietoa lupamenettelystä sekä ohjeistusta ja materiaalia hakemusten laatimiseen on saatavilla lautakunnan internet-sivuilla.

Avoimen käytön lupamenettelyä koskevia säädöksiä:

Geenitekniikkalaki 17.3.1995/377
Luku 1: Määritelmiä
Luku 3: Toiminnanharjoittajan velvollisuudet
Luku 5: Tarkoituksellinen levittäminen muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa
Luku 6: Tuotteiden saattaminen markkinoille
Luku 8: Valvonta ja geenitekniikan rekisteri

Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta (928/2004)
1§: muuntogeenisen organismin määritelmä
4 § Tuotteiden markkinoille saattamista koskevasta hakemuksesta laadittava arviointikertomus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä (110/2005)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoitukselliseen levittämiseen liittyvästä eriytetystä menettelystä (90/2005)

Tasavallan presidentin asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (878/2004)