Valvonta aihekuva

Käytön valvonta

Käytön valvonta

Muuntogeenisten organismien käytön valvonnalla edistetään geenitekniikan turvallista käyttöä ja suojellaan ihmisten ja eläinten terveyttä ja ympäristöä. Valvira valvoo muuntogeenisten organismien avointa käyttöä terveysvaikutusten osalta.

Muita avoimen käytön valvontaviranomaisia ovat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA). SYKE vastaa avoimen käytön valvonnasta ympäristökysymyksissä, EVIRA maa- ja metsätalouskysymyksissä. Geenitekniikkalain valvontaa johtaa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva geenitekniikan lautakunta (GTLK).

Fimea valvoo muuntogeenisten organismien avoimen käytön terveysvaikutuksia sekä asiakirjavalvontana että tarkastuskäynnein. Valvonnan pohjana toimivat toiminnanharjoittajan geenitekniikan lautakunnalle tekemä hakemus avoimesta käytöstä sekä mahdollinen seurantasuunnitelma ja -raportit.

Avoimen käytön valvontaa koskevia säädöksiä:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisesta tarkastusmenettelystä (198/2007)
6 § Muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa tapahtuvaa tarkoituksellista levittämistä koskeva tarkastus
7 § Tuotteiden markkinoille saattamista koskeva tarkastus

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta (1539/2015)
3 § Tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön liittyvien suoritteiden maksut