Iäkkäiden lääkehoito

Iäkkäiden lääkehoito

Kun ihminen vanhenee ja sairaudet yleistyvät, niin iäkkäälle ihmiselle tulee usein monenlaisia lääkkeitä käyttöönsä.

Joka kymmenes 75 vuotta täyttänyt käyttää vähintään kymmentä eri reseptilääkettä samanaikaisesti, ja osalla lääkemäärä voi kohota jopa pariinkymmeneen. Tällaisen monilääkityksen virheetön ottaminen voi olla iäkkäälle vaikeaa. Hyvin toteutetulla lääkehoidolla voidaan kuitenkin ylläpitää tai parantaa iäkkäiden toimintakykyä ja elämänlaatua.

Moni pitkäaikaissairautta sairastava potilas tarvitsee useita lääkkeitä. Jos käytössä on yli kymmenen lääkevalmistetta, kannattaa lääkehoidon kokonaisuus kuitenkin tarkastuttaa lääkärillä tai apteekissa. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee, että iäkkään potilaan lääkityksen tarve ja turvallisuus arvioitaisiin vähintään kerran vuodessa.

Iäkkään ihmisen lääkehoidon onnistumisen voit varmistaa seuraavasti:

  • Käy säännöllisesti lääkärin vastaanotolla ja pyydä oman hoidon kirjaamista hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Pyydä kirjaamaan myös lääkehoitosuunnitelma osana tätä suunnitelmaa.
  • Pyydä lääkityksen tarpeen ja turvallisuuden arviointi vuosittain omalta hoitavalta lääkäriltä.
  • Voit pyytää lääkityksen kokonaisuuden arviointia omalta lääkäriltäsi tai apteekistasi, jos sinulla ikäihmisenä on käytössäsi yli kymmenen lääkettä tai jos käyt useammalla eri lääkärillä
  • Pidä ajantasainen lista käyttämistäsi lääkkeistä aina mukana. Listaan pitää lisätä myös ilman reseptiä apteekista tai muualta saatavat itsehoitolääkkeet ja ravintolisät, joita ikäihmisenä käytät.
  • Muista uusia reseptit ajoissa, sillä näin varmistat käytettävien lääkkeiden riittävyyden.

Elimistö muuttuu - lääkehoito mukana

Kun ihminen vanhenee, niin lääkkeiden vaikutus elimistössä usein muuttuu.

Munuaisten toiminta heikentyy, jolloin monien lääkkeiden poistuminen elimistöstä hidastuu. Aivojen tai sydämen herkkyys lääkevaikutuksille voi lisääntyä, ja vanhastaan tututkin lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia.

Iäkkäillä esiintyy lääkehaittoina muun muassa huimausta, lihasheikkoutta, suun kuivumista, ummetusta, tokkuraisuutta ja painajaisunia. Lääkärin tulisikin säännöllisesti seurata iäkkään lääkitystä ja tarpeen mukaan pienentää annoksia. Lääkevalmisteiden määrää voidaan myös vähentää.

Lue lisää:

Suomalaisten lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön on kehitetty iäkkäiden lääkityksen tietokanta, jonka tarkoituksena on tukea 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa.

Tietokanta sisältää luokittelun iäkkäiden perusterveydenhuollossa yleisimmin käytetyistä lääkeaineista tai niiden yhdistelmistä.

Tutustu tietokantaan

Fimean kokoama moniammatillinen verkosto pyrkii järkeistämään ikäihmisten lääkkeidenkäyttöä.

Tutustu moniammatilliseen verkostoon