Veterinärmedicinskt läkemedel eller annat preparat?

Veterinärmedicinskt läkemedel eller annat preparat?

Veterinärmedicinskt läkemedel eller annat preparat?

Vid utfodringen av djur, vid behandlingen av sjukdomar hos djur och inom djurens hälso- och sjukvård används produkter av olika slag, såsom:

• läkemedel för att behandla och förebygga sjukdomar

• tvätt- och rengöringsmedel i djuranläggningar

• bekämpningsmedel för att fördriva insekter och kvalster

• foder för utfodring av djur.

Gränsdragningen mellan läkemedel och andra produkter kan vara problematisk. Det är viktigt att ta reda på med stöd av vilka bestämmelser en produkt godkänns, eftersom kraven för godkännande eller registrering är olika beroende på vilken produktgrupp (läkemedel, foder, bekämpningsmedel osv.) produkten hänförs till. Förutom godkännandekraven anger lagstiftningen hur produkterna i gruppen får marknadsföras. Till exempel produkter som godkänts med stöd av foderlagen är inte godkända för behandling av sjukdomar. I sådana fall får man inte heller marknadsföra produkten genom att påstå att den botar sjukdomar.

Till Finland importeras produkter av alla de slag. Marknadsförarna känner inte alltid till den finländska lagstiftningen och produkterna är inte alltid godkända eller registrerade på ett korrekt sätt. De känner inte heller till lagstiftningen om marknadsföring och kan lova mer än vad de substanser som ingår i produkten och genomförda undersökningar ger anledning till.

Typiska preparat vars klassificering lämnar rum för tolkning är sårvårdsprodukter (veterinärläkemedel eller inte?), lopphalsband (veterinärläkemedel, bekämpningsmedel, naturmedel, inget av de ovan nämnda?), bekämpningsmedel som används i biodlingar (veterinärläkemedel eller bekämpningsmedel eller bådadera beroende på användningssätt?) och vitamin- och spårämnespreparat (veterinärläkemedel eller foder?).

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, fastslår på begäran om det är fråga om ett läkemedelspreparat eller inte. Klassificeringen kostar 150 euro. Tillsammans med er klassificeringsbegäran ber vi att ni skickar en så noggrann beskrivning som möjligt av preparatets användningsändamål och alla dess beståndsdelar. Till begäran om klassificering är det bra att foga kopior av preparatets förpackning, bruksanvisning och bipacksedel.

Ytterligare information:

Kristiina Pellas, överprovisor, enheten för läkemedelssäkerhet och information, tfn 09 4733 4336

Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, enheten för tillsyn av veterinärmedicinska läkemedel, tfn 09 4733 4285

E-post enligt följande mönster: fornamn.efternamn@fimea.fi.

Fimea övervakar veterinärmedicinska läkemedel, vacciner, naturmedel och homeopatiska preparat.

Evira övervakar produkter för spendoppning, tvätt- och desinfektionsmedel för djuranläggningar, foder, medicinskt foder, fodertillsatser och bekämpningsmedel.