Veterinär

Förteckningar över veterinärmedicinska preparat

Förteckningar över veterinärmedicinska preparat som saknar försäljningstillstånd och över läkemedelssubstanser som kan användas för produktionsdjur på bestämda villkor

Förteckningar över veterinärmedicinska preparat som saknar försäljningstillstånd och över läkemedelssubstanser som kan användas för produktionsdjur på bestämda villkor

Marknaden för veterinärmedicinska läkemedel i Finland är liten och därför finns det inte nödvändigtvis läkemedelspreparat med försäljningstillstånd för behandling av alla sjukdomar hos djuren. Om det inte finns ett läkemedelspreparat med försäljningstillstånd även om bestämmelserna om kaskadprincipen (JSM 17/14 bilaga 2, kap. 2) tillämpas, beviljar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet specialtillstånd för ett läkemedel för behandling av ett enskilt djur eller en grupp av djur. Preparat för vilka specialtillstånd har beviljats finns i tabellen Veterinärmedicinska specialtillståndspreparat.

Fimea kan i specialsituationer, utan separat ansökan, bevilja ett läkemedelspreparat ett temporärt specialtillstånd på basis av vilket preparatet kan överlåtas till förbrukning även om det inte har ett försäljningstillstånd (läkemedelsförordningen 10 f §). Dessa preparat finns i förteckningen Tidsbestämda specialtillstånd för veterinärmedicinska preparat.

Enligt bestämmelsen om kaskadprincipen får ett läkemedel som används för produktionsdjur endast innehålla läkemedelssubstanser som ingår i bilaga 1 Tillåtna substanser till Europeiska kommissionens förordning Nr 37/2010. Ytterligare ska ett läkemedelspreparat ha ett försäljningstillstånd eller annat tillstånd för överlåtelse till förbrukning som veterinärmedicinskt läkemedel som godkänts för livsmedelsproducerande djur i Finland. Preparat som saknar försäljningstillstånd, men som har ett övrigt tillstånd för överlåtelse till förbrukning ingår i tabellen Förteckning över läkemedelssubstanser och humanpreparat som på vissa villkor får användas för livsmedelsproducerande djur.