Läkemedelsinformation

Utveckling av läkemedelsinformation

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea samlar, producerar, bedömer och förmedlar opartisk forskningsbaserad läkemedelsinformation till befolkningen, social- och hälsovårdspersonalen och som underlag för det offentliga beslutsfattandet. Fimea ansvarar också för långsiktsplanering och koordinering av läkemedelsinformation på nationell nivå.

Som underlag för denna verksamhet publicerade Fimea Finlands första nationella strategi för läkemedelsinformation 2012. Strategin utarbetades i samarbete med intressegrupperna.

I strategin beaktas utvecklandet av både den läkemedelsinformation som riktar sig till befolkningen och den som riktar sig till den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen. Strategin beskriver god praxis, brister och utmaningar som avser läkemedelsinformationen. Dessutom lyfter strategin fram förslag till åtgärder och i den föreslås ett ökat samarbete i utvecklandet av läkemedelsinformationen. Strategin för läkemedelsinformation sträcker sig fram till utgången av 2020. 

Med läkemedelsinformation avses ”sådan information om läkemedel och läkemedelsbehandlingar, som står till konsumenternas och den yrkesutbildade hälso- och sjukvårdpersonalens förfogande i olika informationskällor antingen ansikte mot ansikte, skriftligen eller via elektroniska tjänster (t.ex. per telefon, internet, television och radio). Läkemedelsinformation produceras t.ex. av myndigheter, yrkesutbildad hälso- och sjukvårdspersonal, läkemedelsindustrin och patientorganisationer” (Läkemedelspolitik 2020).

Mer information

Mer information

  • Kiviranta Päivi
    Utvecklingskoordinator / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto tel. 0295223522