Interprofessionellt samarbete

Interprofessionellt samarbete

 

Nätverkets mål och verksamhetsidé

Nätverket strävade efter att främja utvecklandet och spridandet samt införandet av nationella interprofessionella verksamhetsmodeller genom vilka en rationalisering av läkemedelsbehandlingarna är möjlig.

MA_sv

Bild: Nätverkets verksamhetsfält i tre nivåer

Interprofessionellt samarbete

Det interprofessionella samarbetet har inom social- och hälsovårdssektorn definierats och utvecklats utifrån flera olika teoretiska referensramar. Med interprofessionellt samarbete avses i denna kontext såväl interprofessional (mellan yrkesgrupper) som trans-/crossprofessional (tvärprofessionellt) samarbete.

I nätverket utvecklades det interprofessionella samarbetet utifrån Isoherranens (2008) definition: ”Interprofessionellt samarbete kan inom social- och hälsovårdsbranschen beskrivas som ett klient/patientorienterat arbetssätt i vilket man försöker ta i beaktande patientens liv som helhet och hans/hennes vård- och omsorgshistoria. Olika experters information och kunskaper samlas ihop i den gemensamma databehandlingen.

I en interaktiv process uppbyggs i respektive fall ett mål och en gemensam uppfattning (delad social kognition) om patientens situation, nödvändiga åtgärder och lösningen av problemen. Informationen samlas ihop på ett flexibelt sätt med avtalade medel och/eller på forum enligt överenskomna handlingsprinciper. Klienten/patienten och/eller hans/hennes närstående deltar vid behov i diskussionen.”

Syftet med det interprofessionella arbetet är inte att ändra på de olika yrkesgruppernas ansvar och traditionella uppgifter. Vid läkemedelsbehandling är det fortfarande läkaren som beslutar vilka läkemedel som ska ordineras till patienten. Sjukskötarnas och de övriga skötarnas arbetsinsats behövs i uppföljningen av läkemedelsbehandlingen.

Farmaceutisk kompetens är nödvändig vid bedömning av patienternas läkemedelsbehandlingar och säkerställandet av de önskade verkningarna av läkemedelsbehandlingarna. Läkemedelsbehandlingen optimeras tillsammans av flera anställda inom hälso- och sjukvården varvid i bästa fall det egna arbetet underlättas.