Innovationsmetoder

 

Inom det interprofessionella nätverkets utvecklingsarbete utnyttjades verksamhetsmodeller som befunnits vara fungerande vid nätverks- och innovationsundersökningar. Undersökningar visar att utvecklingsarbetet lyckas bäst när aktörernas inbördes förtroende och engagemang är i ordning.

De traditionella modellerna för utvecklingsarbete fokuserar ofta på en lösning innan en förtroende- och engagemangsbas är etablerad. I sådana fall kan inbördes missförtroende förhindra överföring av information och bristen på engagemang skjuta upp ibruktagningen av lösningar.

Inbördes förtroende och engagemang i samarbetet främjar informationsförmedling, skapandet av ny information och uppkomsten och ibruktagandet av goda förfaranden. Positiva resultat bidrar i sin tur till att fördjupa det inbördes förtroendet och engagemanget. Goda resultat lockar även nya aktörer att delta i nätverket varvid möjligheterna att utnyttja ny information och sprida samt etablera goda förfaranden ökar. Detta leder i bästa fall till en allt starkare innovativitet.

Det interprofessionella nätverket försökte inte finna snabba lösningar på befintliga problem inom läkemedelsbehandlingen. Däremot var målet att i första hand understöda uppkomsten av inbördes förtroende och engagemang mellan aktörerna och uppkomsten av kompetens på ett sådant sätt att aktörernas förmåga och möjligheter att avgöra såväl sina egna som nätverkets gemensamma utmaningar utvecklades på ett långsiktigt sätt.

Främjandet av nätverkets innovativitet krävde rätt typ av strukturer och processer. Till strukturerna kan räknas nätverkets aktörer och resurser, aktörernas inbördes roller, skriftliga och oskrivna avtal samt incitament för samarbete. När nätverksarbetet understöds av dessa strukturer utvecklades det som en kontinuerlig process i vilken förtroendet och engagemanget befann sig under kontinuerlig omvandling.

De viktigaste faserna i processen

Nätverksarbetets process framskrider sällan lineärt men det är möjligt att identifiera några viktiga faser i den:

  • Kartlägga utvecklingsutmaningen och identifiera behovet av samarbete.
  • Kartlägga nödvändiga partners och inbjuda dem att samarbeta.
  • Finna gemensamma mål, verksamhetssätt och motivation.
  • Främja samarbetet utifrån överenskomna mål och verksamhetssätt.
  • Utvärdera och följa upp verksamheten och uppnåendet av målen tillsammans.

Det är viktigt att i alla faser främja innovativiteten genom diskuterande arbetssätt i vilka information inte enbart överförs från en aktör till en annan utan i stället skapas information kontinuerligt tillsammans. En viktig princip är även lärande genom försök vilket främjar särskilt uppkomsten av tyst information.

Detta innebär i praktiken att en systematisk planera-testa-utvärdera-korrigera-utvecklingscykel tillämpas såväl beträffande innehållet i nätverksarbetet som i rutinerna.

Läs mer:

Litteratur om nätverksledarskap (pdf, på finska)