Medicin75+ databas (uusi)

 Syftet med Medicin75+ databasen är att stöda det kliniska beslutsfattandet vid medicineringen av personer som fyllt 75 år och att förbättra läkemedelssäkerheten inom primärvården. Databasen innehåller klassificering och rekommendation för nästan 500 läkemedel och deras kombination som ofta används för äldre.

Medicin75+ databasen upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelesområdet Fimea. Databasen är tillgänglig för alla avgiftsfritt på Fimeas webbplats.

Läkemedelsöktjänst

Vanliga frågor

Databasens innehåll

Läkemedlen har klassificerats i samma A, B, C och D-klasser som är bekanta från de övriga databaserna inom hälso- och sjukvården. Klassen beskriver hur väl läkemedlet lämpar sig för personer som fyllt 75 år. Klassificeringen har utarbetats enligt en konsensusprincip som utnyttjar multiprofessionell klinisk sakkunskap. Expertgruppen uppdaterar informationskorten minst vart tredje år eller vid behov.

  • A (grön):

Lämpligt för äldre. Läkemedlet kan användas på samma sätt som hos yngre patienter. Förändringar under åldrandet ger varken upphov till ändringar i läkemedelsdosen eller dosintervallet. Skadeverkningarna skiljer sig inte heller från dem hos yngre personer.

  • B (grå):

Det finns väldigt lite vetenskapligt belägg eller erfarenhet av bruk hos äldre eller läkemedlet har ringa effekt.

  • C (gul):

Lämpar sig med förbehåll för äldre. Läkemedlet kan användas efter övervägande. Läkemedlets dos eller dosintervall ska justeras med hänsyn till åldersrelaterade förändringar.  Även njurfunktionens påverkan på läkemedelsbehandlingen måste beaktas.  Bruk av läkemedlet kan vara förenat med risk för betydande skadeverkningar eller läkemedelsinteraktioner.

  • D (röd):

Undvik bruk bland äldre. Risken för skadeverkningar är i allmänhet högre än den kliniska nyttan av behandlingen. Läkemedlet kan användas i specialfall.

  • Ingen klassificering:

Läkemedlet har inte klassificerats i databasen Medicin75+. Databasen innehåller de vanligaste läkemedlen som används i vården av personer som fyllt 75 år inom primärvården. Databasen innehåller inte läkemedel som endast används på sjukhus, läkemedel som doseras intravenöst, cancerläkemedel, vacciner, specialtillståndspreparat och läkemedel som endast används i samband med åtgärder eller specialsituationer.

Rekommendationstexten till varje läkemedel innehåller information om läkemedlets effekt och dosering samt de mest typiska biverkningarna och riskerna i samverkan med andra läkemedel. I rekommendationstexterna beaktas inte några indikationer eller kontraindikationer.

I utarbetandet av databasen har man beaktat andra befintliga kriterier för läkemedelsbehandling av äldre (Beers, STOPP/START, EU(7)-PIM, Sveriges indikatorer för läkemedelsbehandling av äldre, STOPPFall).

Användningen av databasen

Databasen är tillgänglig avgiftsfritt för alla och den är i första hand avsedd för läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Databasen finns på finska, svenska och engelska. Det bör observeras att man i fråga om en enskild patient även kan bli tvungen att använda läkemedelspreparat som hör till D-klassen. Endast en läkare kan inleda, ändra eller avsluta en läkemedelsbehandling.

Databasens innehåll är tillgängligt som öppen data. Bekanta dig med Fimeas licensvillkor för öppna data CC BY 4.0.

Läkemedelsöktjänst:

Medicin75+ -databas
Medicin75+ (schema och info)
Medicin75+ (XML)

Läs mer

Paulamäki J, Jyrkkä J, Hyttinen V, Jämsen E. Prevalence of potentially inappropriate medication use in older population: comparison of the Finnish Meds75+ database with eight published criteria. BMC Geriatr 2023; 23(1):139. https://doi.org/10.1186/s12877-022-03706-z

Paulamäki J, Jyrkkä J, Huupponen R, Jämsen E, Ahonen J, Antikainen R, Hartikainen S, Jauhonen H-M, Laurila J, Roitto H-M, Söderling R, Tiihonen M, Kalso E. Lääke75+ auttaa iäkkään potilaan kivun hoidossa [Medicin75+ hjälper till vid behandling av smärta hos en äldre patient]. Suomen lääkärilehti 2022; 77(9-10): 372-375.

Paulamäki J, Jyrkkä J, Jämsen E. Lääke75+-tietokanta edistää iäkkäiden lääkitysturvallisuutta [Databasen Medicin75+ främjar läkemedelssäkerheten för äldre]. Sic! Lääketietoa Fimeasta 1/2021. Publicerat på nätet 19.3.2021. www.sic.fimea.fi

Jyrkkä J. Miten Lääke75+-tietokanta tehdään [Hur görs databasen Medicin75+]. Sic! Lääketietoa Fimeasta 2019; 9(1-2):34-35

Beers Criteria

American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr Soc 2019; 67:674-694. https://doi.org/10.1111/jgs.15767

STOPP/START (endast STOPP-delen används)

O’Mahony D, O’Sullivan D, Byrne S, O’Connor MN, Ryan C, Gallagher: STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing 2015; 44:213-218. https://doi.org/10.1093/ageing/afu145

EU(7)PIM list

Renom-Guiteras A, Meyer G, Thürmann PA. The EU(7)-PIM list: a list of potentially inappropriate medications for older people consented by ex-perts from seven European countries. Eur J Clin Pharmacol 2015; 71:861-875. https://doi.org/10.1007/s00228-015-1860-9

STOPPFall

Seppälä LJ, Petrovic M, Ryg J, Bahat G, Topinkova E, Szczerbi’nska K, ym. STOPPFall (Screening Tool of Older Persons Prescriptions in older adults with high fall risk): a Delphi study by the EuGMS Task and Finish Group on Fall-Risk-Increasing Drugs. Age Ageing 2021; 50:1189-1199. https://doi.org/10.1093/ageing/afaa249

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Socialstyrelsen. Äldre och läkemedel. 2019 [hänvisning 2.3.2023]. Tillgänglig: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/aldre/aldres-halsa/aldre-och-lakemedel/

Nedladdningsbara logotyper:

Medicin75+ (zip-paket)

Logotyper får inte användas i kommersiellt syfte. Mera information viestinta@fimea.fi.

Medicin75 logonullnullnullnullnullnullnull

 

 

Mer information

Mer information

  • Jyrkkä Johanna
    Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto tel. 0295223514