Tillsyn av genteknik

Tillsyn av genteknik

Fimea ansvarar för tillsyn av genteknik, gentekniknämnden ansvarar för tillståndsärende som gäller användning av gentekniken.

Med övervakning av genteknik befrämjar man säker användning av genteknik och skyddar människors och djurs hälsa samt miljön när man använder genetiskt modifierade organismer (GMO) i stängda laboratorier eller växthus eller när man avsiktligt sprider dem till miljön, s.k. öppen användning, antingen i samband med forsknings- eller utvecklingstester eller som produkter.

Enligt lagen för genteknik så grundar sig övervakningen på både övervakning av handlingar samt övervakning av kontrollörers övervakningsbesök. Verksamhetsutövarens anmälning är det som ligger som grund för övervakningen. Anmälningen innehåller bland annat en riskuppfattning samt enligt lagstiftningen andra stadgade krav.

Fimea övervakar den stängda och öppna användningen av genetiskt modifierade organismer med hänsyn till hälsoeffekter. Fimea fungerar även som den sakkunniga myndigheten i genteknik genom att utfärda utlåtanden rörande användningen av genteknik.

Fimea upprätthåller också ett elektroniskt register över genteknik där bland annat uppgifter om anmälningar och ansökningar angående användningen av genteknik sparas. Även myndigheternas beslut och granskningsprotokoll sparas i registret.

Lagstiftning

Gentekniklagen (finlex.fi)