Föreskrifter

Föreskrifter utfärdade av Fimea

Föreskrifter utfärdade av Fimea

6/2022 God tillverkningssed för läkemedel samt krav på tillverkning av läkemedel som används i kliniska läkemedelsprövningar

5/2022 Användning av CE-märkning på medicintekniska produkter enligt EU-direktiv

4/2022 Förfaranden för rapportering av tillbud från tillverkare av medicintekniska produkter avsedda för in vitrodiagnostik

3/2022 Bedömning av överensstämmelse med kraven för de medicintekniska produkter för in vitrodiagnostik, på vilka EU-direktivet 98/79/EG tillämpas

2/2022 Prövningar för utvärdering av prestanda för medicintekniska produkter som är avsedda för in vitro-diagnostik och anmälan om dessa

1/2022 Kliniska prövningar med medicintekniska produkter

2/2021 Föreskrift om anmälningar till myndigheterna av aktörs- och produktregistrering i samband med medicintekniska produkter

1/2021 Blodtjänstverksamhet

1/2020 Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept

7/2019 Registrerings- och anmälningsförfaranden för förmedlare av läkemedel

6/2019 Insamling av apotekens ekonomiska uppgifter och kvalitetskontrolavgift

4/2019 Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd för och registrering av läkemedel

3/2019 Läkemedelspreparatets bipacksedel och märkning av försäljningsemballage

2/2019 Anmälan av produktfel och misstankar om läkemedelsförfalskningar

1/2019 God distributionssed för läkemedel

2/2017 Ansökan om och upprätthållande av försäljningstillstånd för och registrering av läkemedel (21.12.2017 publicerad korrigerad upplaga)

1/2017 Tillstånds och anmälningsförfarande vid obligatorisk lagring av läkemedel

2/2016 Expediering av läkemedel

1/2016 Ytterligare information om organgivaren som registreras vid organdonationsverksamhet och om organdonationsformulär

1/2015 Användningen av en gemensam logo-typ i apotekets webbtjänst

5/2014 Tillverkning av läkemedel som används för avancerad terapi (ATMP) för behandling av en enskild patient

4/2014 Parallellimport av läkemedelspreparat

3/2014 Verksamhet vid vävnadsinrättningar

2/2014 Kvalitets- och säkerhetskrav för organdonations- och transplantationsverksamhet

4/2013 Säkerhetsövervakning av läkemedel

6/2012 Sjukhusapotekens och läkemedelscentralernas verksamhet

2/2012 Kliniska läkemedelprövningar

1/2012 Säkerhetsövervakning av veterinärmedicinska läkemedel

6/2011 Tillverkning av läkemedel på apotek

2/2011 Apotekens webbtjänst

1/2011 Serviceställe för apotek

7/2010 Expediering av medicinska gaser från läkemedelsfabrik och läkemedelspartiaffär

3/2010 Kliniska prövningar av veterinärläkemedel