Övervakning

För professionella användare av Farmakopén

För professionella användare av Farmakopén

Tionde upplagan av Europafarmakopén är i kraft från 1.1.2020. Den tionde upplagan av Europafarmakopén har publicerats som en bok samt i elektronisk On line -form.

Den tionde upplagan av Europafarmakopén består av tre band

Första bandet av Farmakopén innehåller allmänna frågor, allmänna texter, allmänna monografier, läkemedelsformer samt följande monografier över läkemedelsberedningar: vacciner för human och veterinär användning, immunserum för human och veterinär användning, radioaktiva läkemedelspreparat, suturtråd för human och veterinär användning samt homeopatiska preparat. Alla monografier för medicinalväxter och läkemedelsberedningar av medicinalväxter ingår också i band I.

Det andra och tredje bandet av Farmakopén innehåller övriga enskilda monografier i alfabetisk ordning.

Supplement

De tillägg och ändringar som ska göras i tionde upplagan av Europafarmakopén publiceras i supplement som utkommer tre gånger om året. Supplementen träder i kraft cirka ett halvt år efter att de publicerats. Tryckt supplementen är inte kumulativa, men de har emellertid ett kumulativt sakregister. Den elektroniska versionen är kumulativt.

Genom sitt beslut har Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet fastställt följande supplement till den tionde upplagan av Europafarmakopén:

 • Supplement 10.1 i kraft från 1.4.2020
 • Supplement 10.2 i kraft från 1.7.2020
 • Supplement 10.3 i kraft från 1.1.2021
 • Supplement 10.4 i kraft från 1.4.2021
 • Supplement 10.5 i kraft från 1.7.2021
 • Supplement 10.6 i kraft från 1.1.2022
 • Supplement 10.7 i kraft från 1.4.2022
 • Supplement 10.8 i kraft från 1.7.2022

Anvisningar som underlättar användningen av farmakopén

Anvisningar som underlättar användningen av farmakopén finns tryckta på de första sidorna i band I.

Med tanke på en korrekt tolkning av monografierna och texterna är det viktigt att läsaren läser igenom de allmänna principerna (General Notices). Påminnelse om detta finns i förening med varje uppslag "General Notices apply to all monographs and other texts".

Vid tolkningen av stycken och monografier ska utöver monografin för läkemedlet/slutprodukten även de generella monografierna beaktas, fastän det inte särskilt hänvisas till dem i alla texter. En påminnelse om dem finns i förening med varje uppslag i form av texten "See the information section on general monographs (cover pages)". En förteckning över de allmänna monografierna och anvisningarna för hur de ska tillämpas finns i text "Important Notice - General Monographs".

Ändringar och korrigeringar i textinnehållet har markerats i texter: Tillägg markeras med vertikala streck i marginalen (boken) eller med gröna pilar (elektronisk version). Horisontella streck i marginalen (boken) eller röda saxar (elektronisk version) betyder att en del av texten har strukits.

I början av texterna anges Europafarmakopéns upplaga och supplement, i anslutning till vilken texten uppdaterades förra gången (t.ex. 01/2018: 1061 corrected 10.0). On det i anslutning till versionsnumret antecknats "corrected", träder den uppdaterande texten kraft i slutet av den månad som följer efter publiceringsmånaden.

Den elektroniska versionen överförs i och med den tionde upplagan till en ny On line -plattform. Anvisningar för införandet av den nya elektroniska versionen finns i handboken User manual.

Att beakta - den tionde upplagan

Den tionde upplagan av Europafarmakopén innehåller nästan 3000 monografier och allmänna texter. Jämfört med den föregående upplagan och supplementen till den innehåller den tionde upplagan 5 nya allmänna texter och 13 nya monografier. Därtill har 24 allmänna texter och 109 monografier uppdaterats. Sammanlagt har det gjorts nästan 700 textuppdateringar och korrigeringar i de allmänna texterna och monografierna.

I den tionde upplagan har gjorts några systematiska och redaktionella ändringar för vilka redogörs närmare i innehållsförteckningen. 

Den tionde upplagans inledning, innehållsförteckning över de ändringar som gjorts och kommentarer till de uppdaterade och korrigerade texterna finns i tjänsten Pharmeuropa Online.

Upplaga 10 – läs mera:

Att beakta - Supplement 10.1

I supplementet 10.1 är antalet nya monografier 7. 3 allmänna texter och 41 monografier har uppdaterats. Härutöver namnet av 4 monografier har förändrats. Från Europafarmakopén avlägsnas 2 monografier: Senna pods, Tinnevelly (0208) och Insuline, bovine (1637).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 10.1.

Supplement 10.1 - läs mera:

Att beakta - Supplement 10.2

I supplementet 10.2 är antalet nya monografier 1 och antalet nya allmänna texter 1. 5 allmänna texter och 46 monografier har uppdaterats. Härutöver namnet av 2 allmänna texter har förändrats. Från Europafarmakopén avlägsnas 2 monografier: 2.6.24. Avian viral vaccines: tests for extraneous agents in seed lots och 2.6.25. Avian live virus vaccines: tests for extraneous agents in batches of finished product.

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 10.2.

Supplement 10.2 - läs mera:

Att beakta - Supplement 10.3

I supplementet 10.3 är antalet nya monografier 11 och antalet nya allmänna texter 3. 19 allmänna texter och 161 monografier har uppdaterats. Härutöver namnet av 1 allmän text och 5 monografier har förändrats. Från Europafarmakopén avlägsnas 3 monografier: Carisoprodol (1689), Meprobamate (0407) och Nalidixic acid (0701).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 10.3.

Supplement 10.3 - läs mera:

Att beakta - Supplement 10.4

I supplementet 10.4 är antalet nya monografier 10 och antalet nya allmänna texter 1. 4 allmänna texter och 85 monografier har uppdaterats eller korrigerad. Härutöver namnet av 2 monografier har förändrats. Från Europafarmakopén avlägsnas 4 monografier: Amobarbital (0594), Amobarbital sodium (0166), Insulin injection, biphasic (0831) och Metrifonate (1133).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 10.4.

Samtidigt träder i kraft via försnabbande proceduren uppdaterade Europafarmakopéns monografier Candesartan cilexetil (2573), Irbesartan (2465), Losartan potassium (2232), Olmesartan medoxomil (2600) och Valsartan (2423). Läs mer om EDQM nyheter.

Supplement 10.4 - läs mera:

Att beakta - Supplement 10.5

I supplementet 10.5 är antalet nya monografier 9 och antalet nya allmänna texter 2. 6 allmänna texter och 68 monografier har uppdaterats eller korrigerats. Härutöver namnet för 2 monografier och ett allmänt stycke har förändrats. Från Europafarmakopén avlägsnas 2 monografier: Cholecalciferol concentrate (water-dispersible form) (0598) och Theobromine (0298).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 10.5.

Supplement 10.5 - läs mera:

Att beakta - Supplement 10.6

I supplementet 10.6 är antalet nya monografier 9 och antalet nya allmänna texter 4. 10 allmänna texter och 114 monografier har uppdaterats eller korrigerats. Härutöver namnet för 2 monografier och ett allmänt stycke har förändrats. Från Europafarmakopén avlägsnas 1 monografi: Barbital (0170).

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 10.6.

Supplement 10.6 - läs mera:

 

Att beakta - Supplement 10.7

I supplementet 10.7 är antalet nya monografier 8 och antalet nya allmänna texter 1. 12 allmänna texter och 55 monografier har uppdaterats eller korrigerats. Härutöver namnet för 5 monografier och 2 allmänna texter har förändrats.

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 10.7.

Supplement 10.7 - läs mera:

 

Att beakta - Supplement 10.8

I supplementet 10.8 är antalet nya monografier 3. 4 allmänna texter och 64 monografier har uppdaterats eller korrigerats. Härutöver namnet för 1 monografi har förändrats. Från Europafarmakopén avlägsnas 3 monografier: Technetium (99mTc) colloidal sulfur injection (0131), Aminoglutethimide (1291) och Cod-liver oil (type B) (1193). Härutöver 1 monografi suspenderas: Gonadotrophin, equine serum, for veterinary use (0719)

I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 10.8.

Supplement 10.8 - läs mera:

 

Uppdaterade benämningar för vaccinmonografi 1.7.2022

 

Fimea har kontrollerat de finskspråkiga benämningarna på Europafarmakopéns vaccinmonografier. Den finskspråkiga stavningen i nästan alla benämningar för vaccinmonografier har korrigerats. De uppdaterade benämningarna för vaccinmonografierna finns i förteckningen över gällande monografier i det nationella farmakopématerialet samt som en separat förteckning.

Man ansåg att det var nödvändigt att kontrollera och korrigera benämningarna för vaccinmonografierna, eftersom inkonsekvenser i benämningarna noterades. De nya, kontrollerade översättningarna följer i regel de engelska benämningarna för vaccinmonografier, med beaktande av det finska språkets särdrag. Vissa undantag från huvudregeln är: Till exempel har de förkortningar av sjukdomar som används i Finland bevarats i benämningarna för djurvaccin.

 

Mer information

Mer information

 • Helle Marjo-Riitta
  Enhetschef / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö tel. 0295223320
 • Salo Piia
  Sektionschef / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttiskemiallinen jaosto tel. 0295223433