Om Fimea

Coronavaccinernas inrapporterade biverkningar

Coronavaccinernas inrapporterade biverkningar

Fimea publicerar uppgifter om coronavaccinernas inrapporterade biverkningar på sin webbplats. En mer omfattande rapport publiceras på finska.

Viktig information för dem som anmäler biverkningar av coronavacciner

 • Fimea ger inte medicinsk rådgivning till enskilda patienter. Farhågor och frågor om den egna vaccinationen ska utredas tillsammans med den egna vårdinstansen eller den vaccinerande enheten.
 • Fimea ger ingen särskild bekräftelse på att det tagit emot en biverkningsanmälan och kommenterar inte heller anmälan om det inte finns behov av att be om ytterligare utredningar.
 • Vanliga kända biverkningar av coronavaccinerna är feber, frossbrytningar, huvudvärk, trötthet, muskel- och ledvärk, förstorade och ömma lymfkörtlar, allergiska reaktioner, illamående, kräkningar, diarré och reaktioner i vaccinationsstället. Det är inte nödvändigt att anmäla dessa biverkningar.
 • Avsikten med anmälningarna om biverkningar är att upptäcka nya och oväntade biverkningar. Med anmälningarna kartläggs inte biverkningarnas frekvens. Denna kan utredas genom undersökningar och via hälso- och sjukvårdsregistren. 
 • Vaccinbiverkningar och läkemedelsskador som berättigar till ersättning är inte alltid samma sak. Information om ersättning för skador orsakade av coronavacciner finns på Läkemedelsskadeförsäkringens webbplats.
 • THL ansvarar för de vacciner som är i användning, för vaccinationsordningen och för de riksomfattande rekommendationerna som gäller riskgrupper. Kommunerna ansvarar för hur vaccinationerna ordnas. Mer information finns på den egna kommunens webbplats.

Ytterligare information: Att göra en biverkningsanmälan

Anmälningarna berättar inte direkt om vaccinbiverkningar

Biverkningsanmälningarna beskriver anmälarens iakttagelser och uppfattningar, och betyder inte att ett eventuellt samband mellan vaccinet och de observerade verkningarna har bekräftats. Slutsatser om vaccinets nyttor och risker kan dras först när alla tillgängliga uppgifter har genomgått en vetenskaplig bedömning som är en del av vaccinets kontinuerliga säkerhetsuppföljning. Om ett säkerhetsproblem bekräftas, vidtas åtgärder för att uppdatera t.ex. produktinformationen och vaccinationsanvisningarna.

Antalet behandlade anmälningar 9.5.2022 (uppdaterad 12.5.2022)

Vaccintyp (produktnamn) Totalt antal anmälningar Icke-allvarliga anmälningar Allvarliga anmälningar* Antal givna doser (THL)
mRNA-vaccin Comirnaty 6625 2333 4292 9 317 252
mRNA-vaccin Spikevax (Moderna) 1542 584 958 1 896 871
Adenovirusvektorvaccin Vaxzevria (AstraZeneca) 2111 1229 882 553 407
Adenovirusvektorvaccin Jcovden (COVID-19 Vaccine Janssen) 6 2 4 ***
Proteinvaccin Nuvaxovid (Novavax) 6 5 1 ***
Sammanlagt 10185** 4137** 6048** 11 771 112

* Bedömningen grundar sig på anmälarens bedömning, eller om den inte har meddelats, på Fimeas bedömning. En biverkning bedöms vara allvarlig om den har lett till död, livsfara, sjukhusvård eller förlängt den, orsakat en bestående skada, funktionsnedsättning eller är en medfödd missbildning.
** Det totala antalet kan vara mindre än summan av olika vacciner, eftersom det kan finnas flera misstänkta vacciner i anmälningarna.
*** Andra produkter har givits sammanlagt 3 582 doser

Coronavaccinernas inrapporterade biverkningar

Sammanfattning

Bakgrundsinformation om biverkningsanmälningarna

Institut för hälsa och välfärd följer upp hur vaccinationerna framskrider i Finland: Uppföljning av COVID-19 vaccinationerna

Biverkningsanmälningarna behandlas i prioritetsordning

De allvarliga biverkningsanmälningarna prioriteras i behandlingen och informationsutbytet mellan Fimea, Europeiska läkemedelsmyndighetens databas Eudravigilance och innehavaren av försäljningstillståndet för vaccinet. Prioriteringen och bedömningen av anmälningar och eventuella signaler som följer av dem sker på medicinska grunder, dvs. den baserar sig inte enbart på anmälarens bedömning.

Anmälningar sparas i Fimeas register över läkemedelsbiverkningar

Systemet för anmälan om biverkningar är ett verktyg för läkemedelssäkerheten och dess huvudsakliga syfte är att upptäcka eventuella nya biverkningar. De biverkningar av coronavacciner som anmälts i Finland ingår i den internationella säkerhetsuppföljningen. Alla anmälningar om vaccinbiverkningar sparas i Fimeas register över läkemedelsbiverkningar, och skickas med jämna mellanrum till Institut för hälsa och välfärd. Anmälningarna skickas också till Europeiska läkemedelsmyndighetens EudraVigilance-databas. Innehavaren av försäljningstillståndet och Världshälsoorganisationens (WHO) biverkningsregister kan hämta informationen via EudraVigilance.

Coronavaccinernas vanligaste biverkningar räknas upp i bipacksedlar

Coronavaccinernas vanligaste biverkningar har uppdagats i kliniska prövningar och de räknas upp i vaccinernas bipacksedlar:

Europeiska unionen har databasen EudraVigilance för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar. Där kan man granska noggrannare anmälningar om vaccinbiverkningar. De vaccin som används i Finland finns i databasen enligt aktiv substans:

 • Aktiv substans i Comirnaty: COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)
 • Aktiv substans i Spikevax: COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
 • Aktiv substans i Vaxzevria: COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

 

Coronavaccinernas inrapporterade biverkningar

Sammanfattning

Uppdaterad 12.5.2022

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) är koronavaccinationstäckning i Finland i befolkningen över 18 år 89,6 % för den första coronavaccindosen, 87,4 % för den andra dosen och 64 % för den tredje dosen. De biverknings­anmälningar som har behandlats vid Fimea fram till 9.5.2022 har gällt mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax (tidigare COVID-19 Vaccine Moderna), adenovirus­vektorvacciner Vaxzevria och Jcovden samt proteinvaccinen Nuvaxovid.

Anmälningarna har främst gällt vaccinerade i arbetsför ålder och oftast har man anmält kända biverkningar, såsom feber, huvudvärk, muskelvärk och trötthet. 33 % av anmälningarna gäller personer som fått första vaccindosen, 33 % personer som fått andra dosen, 9 % personer som fått tredje dosen, och i resten av anmälningarna finns det ingen information om vilken vaccindos det har varit fråga om.

Säkerhetsrapporter för coronavacciner

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) publicerar på sin webbplats sammandrag av säkerhetsöversikterna över coronavaccinen: Safety of COVID-19 vaccines

THL:s meddelanden om de fjärde vaccinerna

Den 24 mars rekommenderade THL fyra vaccindoser för personer som fyllt 80 år samt för alla äldre personer som bor på vårdhem. Den 5 maj utvidgades rekommendationen till att gälla även de äldre personer som omfattas av ordnad hemvård eller närståendevård samt andra äldre personer vars hälsa och funktionsförmåga har försämrats. THL publicerar även uppgifter om de som fått det fjärde coronavaccinet varje vecka (på finska).

Anmälningar av 5-11-åringar

Biverkningsanmälningarna beskriver anmälarens iakttagelser och uppfattningar, och betyder inte att ett eventuellt samband mellan vaccinet och de observerade verkningarna har bekräftats. Slutsatser om vaccinets nyttor och risker kan dras först när alla tillgängliga uppgifter har genomgått en vetenskaplig bedömning som är en del av vaccinets kontinuerliga säkerhetsuppföljning. Om ett säkerhetsproblem bekräftas, vidtas åtgärder för att uppdatera t.ex. produktinformationen och vaccinationsanvisningarna.

Enligt THL har 117 034 barn i åldern 5–11 fått det första coronavaccinet och 56 471 det andra senast 9.5.2022. Fram till 9.5.2022 har Fimea fått 42 anmälningar om biverkningar hos 5-11-åringar. Olägenheten har bedömts vara allvarlig i nio anmälningar. Alla anmälningar gäller Comirnaty.

Biverkningsanmälningar om 5–11-åriga (pdf, på finska)

Biverkningsanmälningar som gäller 12–17-åringar

Biverkningsanmälningarna beskriver anmälarens iakttagelser och uppfattningar, och betyder inte att ett eventuellt samband mellan vaccinet och de observerade verkningarna har bekräftats. Slutsatser om vaccinets nyttor och risker kan dras först när alla tillgängliga uppgifter har genomgått en vetenskaplig bedömning som är en del av vaccinets kontinuerliga säkerhetsuppföljning. Om ett säkerhetsproblem bekräftas, vidtas åtgärder för att uppdatera t.ex. produktinformationen och vaccinationsanvisningarna.

Fram till 9.5.2022 har cirka 328 664 unga i åldern 12–17 år fått den första coronavaccindosen, cirka 300 007 den andra dosen och cirka 11 232 den tredje dosen.

Fimea har fram till 9.5.2022 fått 593 anmälningar om biverkningar hos 12–17-åringar, av vilka 52 % har fått Comirnaty och 48 % Spikevax. I 70 % av anmälningarna har anmälaren varit konsument och i resten hälsovårdspersonal. Olägenheten har bedömts vara allvarlig i 160 anmälningar. De vanligaste biverkningarna är kända lindriga biverkningar av coronarvaccin, dvs. feber, huvudvärk, trötthet, smärta i vaccinationsstället, illamående, förstorade lymfkörtlar samt olika hudreaktioner.

Comirnaty och Spikevax har undersökts hos över 3 000 barn och unga i åldern 12–17 år, hos vilka vaccinet konstaterats ha samma effekt som hos vuxna. I undersökningarna har de vanligaste biverkningarna varit lindriga eller måttliga och de har gått över inom några dagar. De vanligaste observerade biverkningarna är smärta i vaccinationsstället, trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk, förstorade lymfkörtlar, frossbrytningar, illamående, kräkningar och feber. I USA har över 11 miljoner barn och unga under 18 år fått den första coronavaccindosen och över 8 miljoner barn och unga har fullt vaccinationsskydd. Biverkningarna hos vaccinerade barn och unga under 18 år har inte avvikit från biverkningarna hos vuxna. Biverkningarna hos vaccinerade barn och unga under 18 år har inte avvikit från biverkningarna hos vuxna.

Biverkningsanmälningar om 12–17-åriga (pdf, på finska)

Anmälningar om biverkningar gällande de fjärde vaccindoserna

Fimea har fram till den 9 maj 2022 fått åtta anmälningar om den fjärde vaccindosen, av vilka fyra hade bedömts vara allvarliga. Sex av anmälningarna gällde Comirnaty och två Spikevax. I anmälningarna beskrevs många typer av biverkningar, till exempel reaktioner vid vaccinationsstället, kraftlöshet och huvudvärk.

Biverkningsanmälningar som gäller Jcovden (COVID-19 Vaccine Janssen)

Fimea har fram till 9.5.2022 fått sex anmälningar om biverkningar som gäller Jcovden. Olägenheten har bedömts vara allvarlig i fyra anmälningar.

I anmälningarna beskrevs oftast allergiska symtom och trötthet.

Biverkningsanmälningar som gäller Nuvaxovid (Novavax)

Fimea har fram till 9.5.2022 fått sex anmälningar om biverkningar som gäller Jcovden. Olägenheten har bedömts vara allvarlig i en anmälning.

I anmälningarna beskrevs ofta reaktioner vid vaccinationsstället, trötthet och muskelvärk.

***

I Finland används coronavacciner av olika tillverkare i olika mängd. För de vacciner som ges mest kommer också flest anmälningar. Baserat på antalet biverkningsanmälningar kan vaccinernas säkerhet inte jämföras sinsemellan. Information om hur vaccinationerna framskrider finns på THLs webbplats: Uppföljning av COVID-19 vaccinationerna

Det görs en bedömning av hur brådskande coronavaccinernas biverkningsanmälningar är och anmälningar som innehåller allvarliga biverkningar behandlas först. På grund av prioriteringen verkar den relativa andelen allvarliga anmälningar vara större än vad det är i verkligheten, medan de icke-allvarliga anmälningarna väntar på noggrannare behandling. För närvarande finns det cirka 16 900 anmälningar om coronavaccin som väntar på noggrannare behandling. 250 av dem är allvarliga, främst enligt klassificationen gjort av anmälaren.

Allvarlighetsbedömningen påverkar i första hand det hur brådskande anmälningarna behandlas och hur snabbt informationsutbytet sker mellan Fimea, Europeiska läkemedelsmyndighetens EudraVigilance-databas och innehavaren av försäljningstillståndet för vaccinet. Biverkningsanmälningar och eventuella signaler som följer av dem prioriteras och bedöms på medicinska grunder, inte enbart på basis av hur allvarlig anmälningen är.

Bakgrundsinformation om biverkningsanmälningarna

Biverkningar: Skadliga och oavsedda effekter orsakade av ett läkemedel (30 a § i Läkemedelslagen)

System för biverkningsanmälningar

Biverkningsanmälningar är ett viktigt verktyg i läkemedelssäkerhetsverksamheten, vars mål är att identifiera, bedöma och förebygga biverkningar. Det är frivilligt att anmäla biverkningar, och anmälan kan göras av hälsovårdspersonal eller konsument. Biverkningsanmälningarna beskriver anmälarens iakttagelser och uppfattningar, och betyder inte att ett eventuellt samband mellan vaccinet och de observerade verkningarna har bekräftats.

Det centrala syftet med biverkningsanmälningarna är att upptäcka sådana nya och sällsynta biverkningar (signaler) som kommer fram först när antalet vaccinerade ökar. Ny säkerhetsinformation samlas in från olika källor (bl.a. kliniska läkemedelsprövningar, epidemiologiska undersökningar), och vaccinernas säkerhet bedöms kontinuerligt.

Biverkningsanmälningar leder till eventuell uppdatering av produktinformation och vaccinationsanvisning.

Varför ska man anmäla biverkningar?

Försäljningstillståndet beviljas för ett vaccin som har visats ha tillräcklig effekt och säkerhet i omfattande kliniska undersökningar, där vaccinet har getts till tiotusentals frivilliga försökspersoner. Efter att försäljningstillståndet beviljats ges vaccinet till en betydligt större och mångfaldigare grupp människor. Det är möjligt att de mest sällsynta biverkningarna framkommer först när en stor mängd människor har fått vaccinet.

Vilka biverkningar ska man anmäla?

Målet med anmälningssystemet är att upptäcka signaler om eventuella nya biverkningar, och därför är det viktigt att anmäla sådana misstänkta biverkningar som är:

 • oförutsedda, dvs. de nämns inte i vaccinets bipacksedel
 • allvarliga (se närmare information nedan)

Man behöver inte anmäla sådana kända biverkningar som beskrivs i bipacksedeln (t.ex. övergående feber, muskelvärk, ledvärk, smärta vid injektionsstället).

I produktresumén och på bipacksedeln för alla nya läkemedel finns en svart triangel som innebär att läkemedlet ska följas upp ytterligare. Syftet med triangeln är att påminna hälso- och sjukvårdspersonalen och läkemedelsanvändarna om att anmäla biverkningar. Läkemedelstillsynsmyndigheterna följer särskilt noggrant läkemedel som är märkta med en svart triangel, eftersom de är nya eller det finns begränsad information om långvarig användning av dem.

Vilka kriterier har man för en allvarlig biverkning?

En biverkning bedöms vara allvarlig om den har:

 • lett till döden
 • lett till livsfara
 • krävt sjukhusvård eller förlängt den
 • orsakat en bestående skada eller funktionsnedsättning (t.ex. långvarig arbetsoförmåga)
 • orsakat en medfödd missbildning eller annan medfödd avvikelse

Allvarlighetsbedömningen grundar sig på anmälarens bedömning som Fimea inte kan ändra från allvarlig till icke-allvarlig. Om allvarlighetsbedömning inte har angetts i anmälningen, gör Fimea den. På medicinska grunder kan Fimea höja en icke-allvarlig anmälning till allvarlig.

Vaccinbiverkningar och läkemedelsskador som berättigar till ersättning är inte alltid samma sak. Information om ersättning för skador orsakade av coronavacciner finns på Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets webbplats.