Innehållspublicerare

null Vad svarar en ansvarig person för och vem är lämplig som ansvarig person?

Vad svarar en ansvarig person för och vem är lämplig som ansvarig person?

Den ansvariga personen svarar för att narkotikalagen efterföljs på ert verksamhetsställe. Då man väljer en ansvarig person bör man bl.a. beakta att enligt narkotikalagen skall hon eller han vara den ena som undertecknar protokollet för förstöringen av droger och att hon/han skall ha en tillräcklig fullmakt att ingripa vid ett eventuellt missbruk och/eller att det bör finnas ett skriftligt system för att möjliggöra dylika ingrepp. Man bör be den ansvariga personen om samtycke, dels för att arbetsuppgifterna kan skötas med framgång, men även därför att hans lämplighet för uppgiften undersöks.

Valet av den ansvariga personen godkänns och beslutet är i kraft tillsvidare. Då den ansvariga personen eller hennes/hans vikarie upphör att sköta sin uppgift bör man utse en ny ansvarig person eller vikarie. Enligt 17 § 3 mom. i narkotikalagen bör man inom loppet av sju dagar ansöka om att valet av den nya ansvariga personen eller vikarien accepteras. Då man lämnar in en ansökan om att valet av en ansvarig person eller vikarie godkänns, lämnas in även ett solvensintyg och ett utdrag ur registret över förmyndarskapsärenden, då ens eget intyg i ärendet inte är tillräckligt.

25.10.2021