Innehållspublicerare

null Utredningen om apotekens läkemedelsrådgivning har publicerats

Utredningen om apotekens läkemedelsrådgivning har publicerats

22.11.2022

Fimea har producerat en utredning om innehållet i den lagstadgade läkemedelsrådgivningen för apoteken inom öppenvården. Social- och hälsovårdsministeriet gav Fimea i januari 2022 i uppdrag att göra en utredning som en del av verkställandet av reformen av läkemedelsärenden. Utredningen utnyttjas som en del av apotekssektionens arbete med att bereda reformen av läkemedelsärenden.  

För närvarande har läkemedelsrådgivningen definierats på en allmän nivå i läkemedelslagen och Finland har inga nationella kvalitetskriterier för läkemedelsrådgivningen. Målet med utredningen var att kartlägga läkemedelsrådgivningens nuläge på apoteken inom öppenvården och ta fram ett förslag om de innehållshelheter som hör till apotekens lagstadgade läkemedelsrådgivning. 

Enligt utredningen är de som använder läkemedel i regel nöjda med apotekens läkemedelsrådgivning och apoteken är en av befolkningens viktigaste informationskällor om läkemedel. Som utvecklingsbehov identifierades dock ökad kundorientering och jämn kvalitet. 

På basis av utredningen kan den lagstadgade läkemedelsrådgivningen anses omfatta ärenden som gäller handledning i användningen av läkemedel, såsom rådgivning om läkemedlets dosering samt effekter och biverkningar. Däremot krävs en mer detaljerad definition av vilka teman som ska höra till rådgivningen i styrningen av läkemedelsbehandlingen, såsom uppföljning av läkemedelsbehandling. I olika situationer inom läkemedelsrådgivningen, till exempel i distansförsäljningen av läkemedel, identifierades varierande utvecklingsbehov. 

Det finns ett klart behov av en mer detaljerad definition av den lagstadgade läkemedelsrådgivningen för att främja läkemedelsrådgivningen av jämn kvalitet. Definitionsarbetet behövs också för att styra genomförandet och kvaliteten på läkemedelsrådgivningen samt för att genomföra uppföljningen, utvärderingen och övervakningen. I definitionsarbetet ska apotekens roll och uppgifter beaktas som en del av patientens läkemedelsbehandlingsprocess, som även andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som deltar i läkemedelsbehandlingen tar del av. Dessutom ska apotekens möjlighet att i verkligheten genomföra läkemedelsrådgivningen, informationsbehoven i anslutning till rådgivningen och informationsförmedlingen mellan aktörerna beaktas.

Som en del av uppdraget av social- och hälsovårdsministeriet av utreddes också detaljdistributionen av läkemedel och apotekssystemen i Europa (Fimeas nyhet 10.11.2022).

Läs mer

Utredning om de innehållshelheter som ingår i apotekens lagstadgade läkemedelsrådgivning (på finska)

Social- och hälsovårdsministeriets nyhet 10.11.2022

Mer information

Katri Hämeen-Anttila, professor, Östra Finlands universitet, tfn 040 355 2425, fornamn.efternamn@uef.fi (forsknings- och utvecklingschef, sektionschef vid Fimea fram till den 31 augusti 2022)

Leena Reinikainen, utvecklingsspecialist, projektchef, Fimea, tfn 029 522 3520, fornamn.efternamn@fimea.fi

Anne Hautala, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 5163 703, fornamn.efternamn@gov.fi

Aleksi Westerholm, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 5163 763, fornamn.efternamn@gov.fi