Innehållspublicerare

null Utredningen av detaljdistributionen av läkemedel och apotekssystemen i Europa har publicerats

Utredningen av detaljdistributionen av läkemedel och apotekssystemen i Europa har publicerats

22.11.2022

Fimea har producerat en utredning om de europeiska systemen för detaljhandel av läkemedel och apotek. Social- och hälsovårdsministeriet gav Fimea i januari 2022 i uppdrag att göra en utredning som en del av genomförandet av reformen av läkemedelsärenden. Utredningen utnyttjas som en del av apotekssektionens arbete med att bereda reformen av läkemedelsärenden.  

I utredningen granskade man detaljhandeln av läkemedel och apotekssystemen i tio europeiska länder och jämförde dem med Finland. Vad gäller apotekssystemen utredde man apotekens ägarskap, personalstruktur, öppettider, produktutbud, läkemedelsrådgivning, apotekens tjänster och lagstiftningen i anslutning till dessa. Dessutom jämförde man försäljningskanalerna och försäljningsställena för läkemedel samt uppdaterade den tidigare litteraturöversikten över effekterna av avregleringen av apotekssystem i Europa. 

Länderna som valdes med i utredningen var Island, Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Portugal, Frankrike, Tyskland och Estland.

Det finns stora skillnader i ägande av apotek och försäljningskanaler för läkemedel i Europa

Enligt utredningen finns det skillnader i regleringsnivån för apoteksverksamheten i de granskade länderna. De största skillnaderna gäller apotekens ägarskap och kanaler för försäljning av läkemedel. Detaljdistributionen av läkemedel regleras nationellt.

I en del länder är det nästan fritt att äga apotek, men provisorn ska ändå vara ansvarig för verksamheten. I en del länder är ägarskapen däremot noga begränsade. Försäljningskanalerna för egenvårdsläkemedel varierar från land till land. I alla de länder som man granskade gäller försäljningen av egenvårdsläkemedel dock som mest endast en del av egenvårdsläkemedlen, och försäljningen av dem är förknippad med begränsningar. Det finns också skillnader i hur stort distansförsäljningsutbudet av läkemedel är. I många länder är distansförsäljningen av läkemedel till exempel förknippad med begränsningar som gäller köparens ålder eller klassificeringen av läkemedel.

I de flesta av de granskade länderna styr den nationella lagstiftningen omfattningen av apotekens produktutbud och lagerstorlek. Antalet anställda och personalstrukturen i de granskade länderna påverkas av hurdana utbildningar som kan expediera läkemedel och ge läkemedelsrådgivning med.

I fem länder som granskades finansierar samhället minst en av de tjänster inom rationell läkemedelsbehandling som apoteken erbjuder. I de länder som har ändrat regleringen är apoteksverksamheten fortfarande till många delar reglerad.

Som en del av uppdraget av social- och hälsovårdsministeriet utreddes också innehållet i apotekens lagstadgade läkemedelsrådgivning (Fimeas nyhet 10.11.2022)

Läs mer

Detaljdistribution av läkemedel och apotekssystemen i Europa. Utredning om Finland och tio andra europeiska länder (på finska)

Social- och hälsovårdsministeriets nyhet 10.11.2022

Mer information

Leena Reinikainen, utvecklingsspecialist, projektchef, Fimea, tfn 029 522 3520, fornamn.efternamn@fimea.fi

Anne Hautala, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 5163 703, fornamn.efternamn@gov.fi

Aleksi Westerholm, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 5163 763, fornamn.efternamn@gov.fi