Innehållspublicerare

null Perforerade blisterförpackningar

Perforerade blisterförpackningar

Hur ska uppgifter om perforerade blisterförpackningar anges i ansökan och produktinformationen?

Perforerade blisterförpackningar ska registreras som endosblister i enlighet med definitionen av standardtermen ”unit-dose blister” i EDQM. På ansökningsblanketten, i produktresumén, i bipacksedeln och den yttre förpackningen ska förpackningsstorleken anges t.ex. som ”20 x 1 tabletter”. All märkning som krävs på blisterförpackningen ska anges för varje dos.

25.10.2021