Innehållspublicerare

null Höga läkemedelsdoser och karenstider

Höga läkemedelsdoser och karenstider

De läkemedel som används för produktionsdjur har en karenstid, under vilken de livsmedel som fås från djuret inte får levereras till konsumtion. Denna karenstid har kalkylerats från undersökningar, där djuren behandlats med högsta rekommenderade läkemedelsdos. Vid bedömningen har beaktats de risker som läkemedlet möjligen kan ge upphov till. I bedömningen ingår en bred säkerhetsmarginal.

Vad händer om man är tvungen att ge djuret en högre dos än den som rekommenderas? Är det möjligt att läkemedlet hålls längre kvar i djuret än i en normalsituation? Borde man i så fall förlänga karenstiden?

Ja – enligt veterinärens övervägande. Då man t.ex. vid behandlingen av mastit injicerar penicillin i en större dos än rekommenderas, bör karenstiden avsevärt förlängas.

Likaså bör veterinären vara uppmärksam i en situation där ett produktionsdjur vårdas längre än vanligt eller där det behandlats med en dosering som avviker från föreskrifterna. Tyvärr kan inga entydiga instruktioner ges om förlängningen av karenstiderna, eftersom inga undersökningar över avvikande doser föreligger.

25.10.2021