Innehållspublicerare

null Europeiska läkemedelsmyndigheten inleder utvärderingen av coronavirusläkemedlet sabizabulin med ett nytt förfarande

Europeiska läkemedelsmyndigheten inleder utvärderingen av coronavirusläkemedlet sabizabulin med ett nytt förfarande

28.7.2022

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) arbetsgrupp för nödsituationer (Emergency Task Force; ETF) har utifrån befintliga forskningsrön inlett en utvärdering av läkemedelskandidaten sabizabulin för behandling av coronaviruset. 

Enligt forskningsmaterialet verkar sabizabulin minska dödligheten bland patienter som vårdats på sjukhus för medelsvår eller svår coronavirussjukdom. Även om Veru som utvecklat sabizabulin tills vidare inte har lämnat in någon ansökan om försäljningstillstånd eller påskyndad utvärdering, kan den utvärdering som EMA nu inlett utifrån forskningsmaterialet från Veru vara till nytta för EU-medlemsstaterna när de överväger att ta i bruk sabizabulin innan ett eventuellt försäljningstillstånd beviljas.

Utvärderingen i fråga är den första som inleds i enlighet med den nya EU-förordningen (EU förordning 2022/123; artikel 18). Genom förordningen har Europeiska läkemedelsmyndigheten beviljats ytterligare befogenheter att agera vid hälsokriser som hotar befolkningen. En ETF-utvärdering enligt den nya förordningen inleds när en eller flera medlemsländer eller EU-kommissionen begär det. Den utvärdering som nu inletts görs på Tysklands begäran. I och med det nya förfarandet skickar ETF sin utvärdering vidare för godkännande till kommittén för humanläkemedel (CHMP).

EMA:s meddelande den 27 juli 2022: EMA reviewing data on sabizabulin for COVID-19 (på engelska)
 

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi