Lääkinnälliset laitteet aihekuva

Jakelijoiden velvoitteet

Jakelijoiden velvoitteet

Lääkinnällisten laitteiden jakelijoiden velvoitteet on annettu TLT-laissa toiminnanharjoittajan velvoitteiden alla.

Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka vastaa terveydenhuollon laitteen tuonnista Suomeen, myynnistä, vuokrauksesta tai muusta jakelusta vastiketta vastaan tai korvauksetta taikka ammattimaisesti asentaa tai huoltaa terveydenhuollon laitteita. 

Toiminnanharjoittajan on:

  • noudatettava valmistajan antamia tietoja ja ohjeita lääkinnällisen laitteen kuljetuksesta, säilytyksestä, asennuksesta, huollosta ja muusta laitteen käsittelystä.
  • varmistauduttava, että luovuttaessaan lääkinnällisen laitteen loppukäyttäjälle laite on siinä kunnossa, missä valmistaja on tarkoittanut laitetta käytettävän.
  • ilmoitettava valmistajalle tai valtuutetulle edustajalle tietoonsa tulleista vaaratilanteista, joiden on todettu tai epäillään johtuneen laitteessa olevasta viasta tai puutteellisuudesta.

Muulle loppukäyttäjälle kuin ammattimaiselle käyttäjälle luovutettava laite on tarvittaessa huollettava asianmukaisesti ennen luovutusta.

Toisin sanoen jakelija ei saa ilman valmistajan lupaa:

  • muuttaa laitteen käyttötarkoitusta
  • tehdä omia käyttöohjeita tai 
  • kääntää käyttöohjeita
  • muuttaa pakkausta, esimerkiksi tarroittamalla sen uudelleen
  • muuttaa pakkauskokoa, esimerkiksi myymällä pienempiä pakkauskokoja kuin alkuperäinen valmistajan pakkaus on
  • käyttää omaa brändiä tuotteessa, esimerkiksi ”manufactured for” -lauseke ei ole sallittu, valmistaja tulee olla selvästi ilmaistu.