Lääkinnälliset laitteet aihekuva

Markkinavalvontaohjelmat

Markkinavalvontaohjelmat

Markkinavalvonta tarkoittaa viranomaisten tekemää tuotteiden ja palvelujen lainsäädännönmukaisuuden valvontaa Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Markkinavalvonta on jälkikäteen tapahtuvaa, riskinarviointiin perustuvaa valvontaa markkinoilla.

Viranomaisten tekemällä markkinavalvonnalla varmistetaan, että lainsäädännön määräyksiä noudatetaan eikä vaarallisia tai vaatimusten vastaisia tuotteita ole markkinoilla. Markkinavalvonta koskee turvallisuusvaatimusten lisäksi myös muiden ominaisuuksien, kuten esimerkiksi ympäristönsuojelullisten ominaisuuksien vaatimusten valvontaa.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean vastuualueen säädöskohtaiset markkinavalvontaohjelmat:

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden markkinavalvontaohjelma

  • Aktiiviset implantoitavat lääkinnälliset laitteet -direktiivi (90/385/ETY)
  • Lääkinnälliset laitteet -direktiivi (93/42/ETY)
  • In vitro -diagnostiikka lääkinnälliset laitteet -direktiivi (98/79/EY)

Muuta markkinavalvonnasta:

Markkinavalvontaohjelmat eri hallinnonaloilla

Lisätietoa markkinavalvonnasta

Akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus