Lääkinnälliset laitteet aihekuva

Lääkinnällisten laitteiden asetukset

Lääkinnallisten laitteiden asetukset

In vitro -diagnostisten (IVD) lääkinnällisten laitteiden uusi luokitusjärjestelmä (27.11.2020)

Toukokuussa 2022 täysin sovellettavaksi tulevan IVD-asetuksen (2017/746) myötä käyttöön tulee IVD-laitteille kokonaan uusi laitteiden luokitusjärjestelmä. IVD-direktiivin (98/79/EY) luokitusjärjestelmän uudistaminen on nähty välttämättömäksi potilasturvallisuuden kohentamiseksi. Taustalla on myös teknologisen kehityksen huomioonottaminen. Samalla luokitusjärjestelmää on yhtenäistetty enemmän kansainvälisen käytännön mukaiseksi. Vastaavia laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä on myös muutettu.

Uusi IVD-laitteiden luokitusjärjestelmä perustuu laitteen käyttötarkoitukseen ja sille ominaisiin riskeihin yksilölle ja kansanterveydelle. Uudet luokitussäännöt kuvataan IVD-asetuksen liitteessä VIII. Nyt EU-komissio on myös julkaissut erityisesti IVD-laitteiden valmistajien tueksi sääntöjen yhtenäiseen soveltamiseen erillisen oppaan. 

Komissio on julkaissut myös muita ohjeita eri toimijoiden avuksi. Nämä komission ohjeet ja oppaat löytyvät komission sivustolta.

EU:n uusien MD- ja IVD-asetusten myötä perustetaan uusia tieteellisiä asiantuntijapaneeleja korkeimpien riskiluokkien lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi (19.6.2019)

Kannustamme suomalaisia terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisia tuomaan asiantuntemuksensa paneelien käyttöön. Kyseessä on myös ammattilaisille hieno mahdollisuus laajentaa omaa osaamista ja olla mukana kokonaan uusien tieteellisten elimien alkutaipaleella, uusien ja innovatiivisten lääkinnällisten laitteiden suorituskykyä ja turvallisuutta edistämässä.

Komissiolta tietopaketti lääkinnällisten laitteiden valmistajille uusista säännöksistä (18.7.2019)

Euroopan komissio on julkaissut tietopaketin, joka auttaa sekä lääkinnällisten laitteiden että in vtro -diagnostisten laitteiden valmistajia ja muita toimijoita ymmärtämään keskeiset säädösmuutokset ja niiden edellyttävät toimenpiteet MDR- ja IVDR-asetusten tullessa voimaan siirtymäajan päätyttyä. Lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -diagnostisten laitteiden säädösmuutokset ovat kiteytetty  muutaman sivun mittaiseksi tiivistelmäksi (factsheet). Lisäksi on laadittu 12 kohdan vaihe vaiheelta -ohjeet (step bye step guide) asetusten vaatimusten huomioimiseksi. Myös maahantuojien ja jakelijoiden uusista vaatimuksista on oma tiedotteensa. Lisäksi annetaan informaatiota hankintoihin osallistuville ja muiden markkina-alueiden viranomaisille. Euroopan komission lääkinnällisten laitteiden verkkosivuilta löydät alla olevien tiedotteiden lisäksi muutakin ajankohtaista tietoa asetuksien täytäntöönpanoon valmistautumiseksi.

Yleistä:

MDR:

IVDR:

Muu toiminta:

Käytettävissä on myös yksityiskohtaisempi tarkistuslista lääkinnällisten laitteiden valmistajille, jota voi käyttää työkaluna siirryttäessä asetusten vaatimusten implementointiin. Listassa on jaoteltu mm. tehtävät ja taustalla olevat vaatimukset. Vaatimuslistaus kattaa koko lääkinnällisen laitteen elinkaaren asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tässä kuvatut opastavat dokumentit löytyvät sekä suoraan yo. linkeistä että Euroopan komission lääkinnällistenlaitteiden säännöksiä koskevalta sivulta ja sen kohdasta ”Information for manufacturers”. Komission sivulla on myös paljon hyödyllistä taustatietoa asetuksista ja niitä täydentävistä säännöksistä.

Siirtymäaikaan liittyvät usein kysytyt kysymykset ja vastaukset julkaistu suomenkielisinä (18.6.2018)

Asetuksen siirtymäaikaan liittyvät usein kysytyt kysymykset

Siirtymäajat haasteellisia eräille valmistajille.
Lääkinnällisten laitteiden asetusten siirtymäsäännöksiin liittyviin kysymyksiin koottu vastauksia EU-viranomaisten toimesta (11.5.2018)

Eurooppalaisten laitevalvontaviranomaisten yhteistyöryhmä CAMD julkaisi verkkosivuillaan usein kysyttyjen kysymysten listat sekä MDR että IVDR asetusten osalta. Erityisesti luokan I valmistajien tulisi huomioida, että siirtymäsäännökset eivät anna minkäänlaista jatkoaikaa 26.5.2020 jälkeen. Siten mm. laatujärjestelmän, jota ei aiemmin ole luokan I valmistajilta vaadittu, on oltava valmis siirtymäajan päättyessä. Erityisen haasteellista asetusten suhteellisen nopea voimaantulo on niille valmistajille, joiden valmistamien laitteiden riskiluokka korottuu uusien säännösten myötä luokasta I ylöspäin. Nämä valmistajat tarvitsevat ilmoitetun laitoksen sertifikaatin 26.5.2020 alkaen. Vastaavasti in vitro -diagnostisten laitteiden valmistajien tuotteiden tulee olla niitä koskevan asetuksen vaatimusten mukaisia 26.5.2022, ellei aiempaa ilmoitetun laitoksen todistusta ole. On huomioitava, että useiden IVD-laitteiden riskiluokka muuttuu siten, että se edellyttää ilmoitetun laitosten todistusta 26.5.2022 alkaen.