Lääkinnälliset laitteet aihekuva

Poikkeuslupa

Poikkeuslupa

Fimea voi  myöntää määräaikaisen poikkeusluvan terveydenhuollon laitteen markkinoille saattamiseksi tai käyttöön ottamiseksi, vaikka laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia ei ole toteutettu laissa terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 säädetyllä tavalla, jos

1) laite on potilaan vakavan sairauden tai vamman lievittämiseksi tai hoitamiseksi tarpeellinen

2) saatavilla ei ole vastaavaa CE-merkittyä laitetta sekä

3) hakija osoittaa, että laitetta koskevat olennaiset vaatimukset täyttyvät.

Poikkeusluvan hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella, jonka liitteenä tulee toimittaa ne asiakirjat, joiden avulla kyseisen laitteen vaatimustenmukaisuus on arvioitavissa. Hakemus voidaan toimittaa postitse Fimean postiosoitteeseen tai sähköisesti osoitteella kirjaamo(at)fimea.fi.

Poikkeusluvan käsittelymaksu on 1 750 €.

Poikkeusluvan hinta löytyy myös maksuja käsittelevän verkkosivun kohdasta: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista 1499/2019, maksuasetuksen liitteen 11 kohta.

Covid-19 pandemian aikaiset erityismenettelyt suojavarusteille

Ohjeistus:
Terveydenhuollon kirurgisten suu-nenäsuojaimien, kirurgisten takkien ja tekstiilien sekä kertakäyttöisten käsineiden vaatimukset COVID-19 tilanteessa

Hakemuslomakkeet:
Poikkeuslupa kirurgisten suu-nenäsuojaimien, kirurgisten takkien ja tekstiilien sekä kertakäyttöisten käsineiden markkinoille saattamiseksi. (perustuu EU-komission suositukseen (EU) 2020/403)

Väliaikainen poikkeuslupa kirurgisten suu-nenäsuojaimien, kirurgisten takkien ja tekstiilien sekä kertakäyttöisten käsineiden markkinoille saattamiseksi (Huom! käytä tätä lomaketta ainoastaan tuotekehitystestaukseen perustuvan väliaikaisen poikkeusluvan hakemiseen)

Lue lisää aiheesta

Communication from the Commission: Guidelines on the adoption of Union-wide derogations for medical devices (Euroopan komissio)