Kehittäminen aihekuva

Lääkkeiden säilyttäminen ja käyttökuntoon saattaminen

Lääkkeiden säilyttäminen ja käyttökuntoon saattaminen

1.6.2021

Miksi lääkkeiden säilytyslämpötilaa seurataan myös silloin, kun lääkkeet säilytetään asiakkaan kotona?

Säännöllinen säilytyslämpötilan seuranta ja mahdollisten poikkeamien arviointi ovat osa turvallisen lääkehoidon toteuttamista. Lääkkeille on myyntiluvassa määritelty oikea säilytyslämpötila, ja lääkkeen valmistaja takaa lääkkeen säilyvyyden juuri näissä olosuhteissa. Jos säilytyslämpötila on liian matala tai liian korkea, voivat lääkkeen ominaisuudet muuttua, mistä taas voi aiheutua jopa haittavaikutuksia käyttäjälle.

Huumausaineet ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat (pkv) -lääkkeet
 

Mitä ovat huumausainelääkkeet?

Huumausainelääkkeellä tarkoitetaan varsinaista huumausainetta sisältävää lääkevalmistetta. Varsinaisiksi huumausaineiksi luettavat lääkeaineet on luetteloitu Valtioneuvoston asetuksen (543/2008) liitteissä huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista. Tällaisia lääkeaineita ovat esimerkiksi morfiini, oksikodoni ja fentanyyli sekä ADHD:n hoidossa käytettävät psykostimulantit.

Huumausainelääkkeet tulee varastoida lukitussa tilassa erillään muista lääkkeistä. Lääketilauksella toimitetuista huumausainelääkkeistä on pidettävä pakkauskohtaista kulutuskirjanpitoa.
 

Mitä ovat Pkv- eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet?

Pääasiassa keskushermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin (pkv-lääkkeisiin) kuuluvat esimerkiksi bentsodiatsepiinit, kodeiini, tramadoli, buprenorfiini ja ketamiini.

Pkv-lääkkeisiin, kuten huumausainelääkkeisiinkin, liittyy kohonnut väärinkäytön riski. Väärinkäytön ehkäisemiseksi myös pkv-lääkkeiden varastointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Mitä ovat kolmiolääkkeet?

Kolmiolääkkeillä tarkoitetaan lääkevalmisteita, joiden pakkauksissa on punainen kolmiomerkintä varoituksena siitä, että lääke saattaa vaikuttaa suorituskykyyn liikenteessä. Tämä merkintä on huumausainelääkkeissä ja pkv-lääkkeissä mutta sitä käytetään myös muissa lääkevalmisteissa, kuten esimerkiksi epilepsialääkkeissä, migreenin täsmälääkkeissä ja vanhemmissa antihistamiinivalmisteissa.

Voiko huumausainelääkkeet jakaa valmiiksi lääkelaseihin tai dosetteihin?

Huumausainelääkkeitä ei lähtökohtaisesti jaeta valmiiksi lääkelaseihin tai dosetteihin, vaan terveydenhuollon ammattihenkilö annostelee ne juuri ennen asiakkaalle tai potilaalle antamista. Joissakin tapauksissa, asiakkaan/potilaan lääkehoidon toteuttamisen varmistamiseksi myös silloin, kun yksikössä ei ole terveydenhuollon ammattihenkilöä, esimerkiksi viikonloppuisin, iltaisin tai öisin, voi terveydenhuollon ammattihenkilö jakaa lääkkeen valmiiksi ja lääkehoidon koulutuksen saanut sosiaalihuollon ammattihenkilö voi antaa lääkkeen potilaalle tai asiakkaalle.

Missä tilanteissa huumausainelääkkeiden kulutuksen seuranta on pakollista? Kuka hyväksyy huumausainelääkkeiden kulutuksen seurantalomakkeet?

Kulutuskirjanpito on pakollista silloin, kun lääkkeet on toimitettu lääketilauksella. Kulutuskirjanpidon hyväksyy toiminta- tai työyksikön toiminnasta vastaava lääkäri tai hänen valtuuttamansa lääkäri.

Kulutuskirjanpitoa suositellaan vahvasti myös asukkaiden henkilökohtaisille lääkkeille silloin, kun henkilökunta vastaa lääkkeiden hankinnasta ja jakamisesta. Tämän kulutuskirjanpidon hyväksyy toiminta- tai työyksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri tai hänen valtuuttamansa lääkehoidosta vastaava lääkäri, mikäli yksikössä sellainen on. Yksiköissä, joissa ei ole lääkäriä, henkilökohtaisella lääkemääräyksellä hankittujen huumausainelääkkeiden kulutuskirjanpidon voi hyväksyä lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta vastaava sairaanhoitaja.

Kuinka annosjakelun kautta yksikköön tulleiden huumausainelääkkeiden kulutuksenseuranta toteutetaan?

Mikäli asiakas kuuluu annosjakelun piiriin ja annosjakeluyksikkö toimittaa hänelle myös huumausainelääkkeitä, annosjakeluyksikkö huolehtii kirjanpidosta huumausaineita koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Miten palveluasumisen asukkaiden tietosuoja toteutuu, jos huumausainelääkkeiden kulutuksen seurantalomakkeet hyväksyy eri lääkäri kuin lääkityksen määrännyt lääkäri?

Työnantajan tulee varmistua siitä, että kulutuskirjanpidon hyväksyminen ja asiakas-/potilastietojen käsittely on määritelty toimintayksikön toiminnasta vastaavan lääkärin työtehtäväksi.

Tuleeko pkv-lääkkeiden kulutusta seurattaessa täyttää seurantalomakkeelle potilaan tietoja (nimi/syntymäaika/jonkinlainen yksilöintitunniste)?

Pkv-lääkkeiden kirjanpito voidaan toteuttaa kuten huumausainelääkkeiden kirjanpito tai varastokirjanpitona.