Kehittäminen aihekuva

Lääkehoitosuunnitelma

Lääkehoitosuunnitelma

1.6.2021

Täytyykö lääkehoitosuunnitelma laatia aina kaikille kolmelle tasolle: organisaatio-, toimintayksikkö- ja työyksikkötasolle?

Se, millä tasoilla lääkehoitosuunnitelma laaditaan, riippuu organisaatiosta. Tärkeää kuitenkin on, että organisaatiossa tai vähintäänkin toimintayksikössä on olemassa ohjausasiakirja, jossa määritellään lääkehoitoon liittyvät yhteiset käytännöt, ja lisäksi työyksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma, jossa on huomioitu yksikössä toteutettavan lääkehoidon erityispiirteet ja riskit. Mikäli kyseessä on pieni yksikkö, yksi lääkehoitosuunnitelma riittää.

Kuka allekirjoittaa lääkehoitosuunnitelman?

Lääkehoitosuunnitelman hyväksyy toimintayksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri tai hänen valtuuttamansa lääkehoidosta vastaava lääkäri. Jos yksikössä ei toiminnan luonteesta johtuen ole lääkehoidosta vastaavaa lääkäriä, eikä lääkehoidon toteutus ole yksikössä jokapäiväistä tai vaativaa (toisin sanoen lääkkeet annetaan luonnollista tietä ja lääkevalikoimaan ei kuulu huumausainelääkkeitä), voi lääkehoitosuunnitelman hyväksyä muu yksikön lääkehoidosta vastaava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka tutkintoon on sisältynyt lääkehoidon opinnot (esimerkiksi laillistettu sairaanhoitaja) ja jolla on riittävä osaaminen lääkitysturvallisuudesta.

Jos yksikön toiminnan luonteesta johtuen lääkehoitosuunnitelman allekirjoittaa lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja, kuinka hänen lääkitysturvallisuuden osaaminen varmistetaan?

Mikäli lääkehoitosuunnitelman allekirjoittaa laillistettu sairaanhoitaja, tulee hänellä olla riittävä lääkehoidon osaaminen ja sen lisäksi riittävä osaaminen lääkitysturvallisuudesta. Tässäkin tilanteessa työnantaja määrittelee sen, kuinka osaaminen varmistetaan. Lääkehoidon osaamisen varmistamisen lisäksi työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että lääkehoitosuunnitelman hyväksyvä sairaanhoitaja saa tarvittavan lisäkoulutuksen lääkitysturvallisuuden osaamisen näkökulmasta.

Onko lääkehoitosuunnitelma tehtävä Turvallinen lääkehoito -oppaan mallipohjaan?

Lääkehoitosuunnitelman mallipohja on laadittu viranomaisyhteistyönä avuksi ja tueksi yksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitelman laadintaan. Mallipohjaa voi hyödyntää soveltuvin osin ja siihen voi halutessaan lisätä oman yksikön näkökulmasta tärkeitä asioita. Jokainen yksikkö voi halutessaan käyttää myös omaa, hyväksi havaittua lääkehoitosuunnitelman pohjaa.