Kehittäminen aihekuva

Lääkehoitoprosessin vastuut ja turvallisuus

Lääkehoitoprosessin vastuut

1.6.2021

Kuka vastaa lääkehoidon turvallisuudesta työyksikössä?

Johto ja työnantaja vastaavat turvallisen lääkehoidon edellytyksistä työyksiköissä. Työnantaja vastaa siitä, että työntekijöillä on tehtäviensä suorittamiseen tarvittava osaaminen sekä siitä, että lääkehoito on potilaille turvallista. Sen vuoksi työnantajan tulee huolehtia siitä, että työyksiköissä on kaikkina aikoina riittävästi lääkehoitoon koulutettua, osaavaa henkilökuntaa ja siitä, että lääkehoitoa toteuttavilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla ja muilla työntekijöillä on siihen riittävä koulutus, perehdytys ja osaaminen. Lääkkeen antaja vastaa kuitenkin antamansa lääkkeen oikeellisuudesta.

Täytyykö sosiaalihuollossa olla lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta vastaava sairaanhoitaja?

Sosiaali- ja terveydenhuollon työyksiköissä tulee olla nimettynä sairaanhoitaja, joka vastaa lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta. Lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta vastaavan sairaanhoitajan tulee työskennellä työyksikössä siten, että hän voi puuttua epäkohtiin niitä havaitessaan. Sosiaalihuollossa on kuitenkin yksiköitä, joiden asiakkaiden palvelujen tarve ei edellytä kokoaikaista sairaanhoitajaa yksikköön, esimerkiksi lastensuojelussa ja kehitysvammaisten palveluissa. Yksikössä tulee olla kuitenkin nimettynä sairaanhoitaja, joka vastaa yksikön lääkehoidon käytännön kokonaisuudesta ja joka tosiasiassa käy yksikössä arvioimassa lääkehoidon asianmukaisuutta, ottaa näyttöjä vastaan ja niin edelleen. Jos sairaanhoitajaa ei ole yksikön omassa henkilökunnassa, voidaan työnjaosta sopia palvelujen tuottajan muiden yksiköiden sairaanhoitajien kanssa tai tehdä yhteistyötä kunnan terveyskeskuksen kanssa. Yhteistyö yksityisten terveydenhuollon toimijoiden kanssa on myös mahdollista.

Minkä vuoksi toimintayksikköön toimitetussa lääkevalmisteessa ei ole suomenkielistä käyttöohjetta?

Kysymyksessä on todennäköisimmin erityisluvallinen lääkevalmiste, eli lääke, jolla ei ole myyntilupaa Suomessa, eikä näin ollen suomenkielistä pakkausselostettakaan. Fimea voi hakemuksesta myöntää Suomessa myyntiluvattomalle lääkevalmisteelle erityisluvan, jos sen käyttö potilailla on lääketieteellisesti perusteltua.

Miksi potilaalla on tunne, että lääkehoidon kokonaisuudesta ei vastaa kukaan (esim. siitä, että käytössä olevat lääkkeet sopivat yhdessä käytettäväksi)? Miksi eri hoitavat tahot eivät tee yhteistyötä, joka olisi tärkeää potilasturvallisuuden näkökulmasta?

Yksittäisen potilaan lääkehoidon kokonaisuudesta vastaa aina hoitava lääkäri. Aina lääkettä määrätessään lääkärin on varmistuttava siitä, että uusi lääke sopii muiden käytössä olevien lääkkeiden kanssa yhdessä käytettäväksi. Myös apteekissa lääkettä toimitettaessa tarkistetaan niiden lääkkeiden yhteensopivuus, joita sillä kerralla on apteekista ostamassa.

Haasteena on, että nykytilanteessa tieto potilaalla tosiasiallisesti käytössä olevista lääkkeistä ei siirry tietojärjestelmissä organisaatiosta toiseen tai välttämättä edes yksiköstä/osastosta toiseen esimerkiksi sairaalan sisällä. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, sillä Kanta-palveluihin rakennetaan parhaillaan Valtakunnallista lääkityslistaa, joka mahdollistaa tietojen siirtymisen. Tämän toteutuminen vie kuitenkin muutaman vuoden.

Varsinkin monilääkityillä ja monisairailla voi olla hyvä tarkastella lääkehoidon kokonaisuutta erillisen palvelun avulla. Lääkehoidon arvioinnissa varmistetaan, että kaikki lääkkeet ovat tarpeellisia ja että niitä voidaan käyttää yhdessä. Myös mahdolliset lääkehoidon ongelmat selvitetään ja niihin etsitään ratkaisu. Lääkehoidon arviointia voi pyytää lääkäriltä. Palvelua voi myös ostaa apteekista.

Potilaana kannattaa itse olla aktiivinen. Ensinnäkin potilaan kannattaa itse ylläpitää lääkityslistaa kaikista niistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä, joita tosiasiallisesti käyttää. Lääkityslistaan kannattaa myös kirjata käytössä olevat ravintolisät (nk. luontaistuotteet) ja rohdosvalmisteet, sillä myös niillä voi olla yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Toisekseen potilaan kannattaa olla aktiivinen ja kysyä, jos jokin asia huolestuttaa. Kysyä voi niin lääkäriltä, hoitajilta kuin apteekin farmaseutiltakin.

Lisätietoja:

Ohjeet lääkityslistan laatimiseen

Tietoa Valtakunnallisesta lääkityslistasta (Kela)