Kehittäminen aihekuva

Lääkehoidon toteuttaminen

Lääkehoidon toteuttaminen

1.6.2021

Kuka saa toteuttaa lääkehoitoa?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa lääkehoitoa toteuttavat ensisijaisesti lääkehoitoon koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Työnantaja kuitenkin vastaa siitä, että lääkehoitoa toteuttavilla työntekijöillä on riittävä koulutus ja osaaminen suhteessa yksikössä toteutettavaan lääkehoitoon, joten työnantaja myös tekee päätöksen siitä, kuka lääkehoitoa saa toteuttaa ja missä laajuudessa, sekä miten lääkehoidon osaaminen varmistetaan. Lääkehoitoa ei voi toteuttaa, jos ei ole saanut siihen koulutusta eikä perehdytystä, eikä osaamista ole varmistettu. Turvallinen lääkehoito -opas sisältää suosituksia lääkehoidon toteuttamisesta ammattiryhmittäin. Suosituksia voidaan kuitenkin joskus joutua soveltamaan, silloin kun se on perusteltua työjärjestelyjen ja terveyspalvelujen tuottamisen kannalta.

Lääkehoidon toteuttamiseen liittyvät tehtävät ja vastuut kuvataan yksikön lääkehoitosuunnitelmassa.

Miksi valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen edellyttää lääkehoidon koulutusta?

Lääkehoito, mukaan lukien lääkkeiden antaminen, on muutakin kuin vain oikeiden lääkkeiden antamista oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan. Lääkkeet antavan työntekijän tulee edellä mainittujen lisäksi varmistua esimerkiksi siitä, että antotapa ja antoreitti ovat oikeat. Tämän lisäksi on tärkeää tietää annettaviin lääkkeisiin liittyvät erityispiirteet, kuten se, voiko lääkkeen pureskella tai murskata. Olennaista on myös se, että lääkehoitoa toteuttava työntekijä ymmärtää esimerkiksi eri lääkeaineiden vaikutuksia ja pystyy arvioimaan lääkkeiden vaikutusta asiakkaalla. Potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta on keskeistä, että lääkehoitoa toteuttava työntekijä osaa tarvittaessa toimia mahdollisissa komplikaatiotilanteissa, mikäli lääkeaine aiheuttaa asiakkaalle haittavaikutuksia tai muita reaktioita.

Voivatko lähihoitajat toteuttaa suonensisäistä lääkehoitoa?

Lähihoitaja saa koulutuksensa perusteella jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiksi annoksiksi ja antaa lääkkeitä (muita kuin pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja huumausainelääkkeitä) luonnollista tietä eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina ilman erillistä lupaa.

Vaativan lääkehoidon toteuttamiseksi (esim. injektioiden antaminen ihon alle (s.c.) ja lihakseen (i.m.), pääasiassa keskushermostoon vaikuttavan ja huumausaine lääkehoidon toteuttaminen, lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion vaihtaminen) lähihoitaja tarvitsee kirjallisen lääkeluvan. Ennen lääkeluvan myöntämistä tulee lähihoitajan osaaminen varmistaa sekä tarvittaessa järjestää lisäkoulutusta.

Työnantajan tehtävänä on selvittää lähihoitajan saama lääkehoidon koulutus ja sen perusteella arvioida, miltä osin lähihoitaja voi osallistua lääkehoidon toteuttamiseen. Ensihoidossa työskentelevä lähihoitaja voi saada luvan myös suonensisäisen nestehoidon aloittamiseen ja hätätilanteissa suonensisäisen lääkityksen antamiseen.

Voivatko lähihoitajat antaa huumausainelääkkeitä?

Työnantajan tehtävänä on selvittää lähihoitajan saama lääkehoidon koulutus ja sen perusteella arvioida, miltä osin lähihoitaja voi osallistua lääkehoidon toteuttamiseen. Vaativan lääkehoidon toteuttamiseksi (esim. injektioiden antaminen ihon alle (s.c.) ja lihakseen (i.m.), pääasiassa keskushermostoon vaikuttavan ja huumausaine lääkehoidon toteuttaminen, lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion vaihtaminen) lähihoitaja tarvitsee kirjallisen lääkeluvan. Ennen lääkeluvan myöntämistä tulee lähihoitajan osaaminen varmistaa sekä tarvittaessa järjestää lisäkoulutusta.

Lähihoitajat voivat antaa huumausainelääkkeitä luonnollista tietä eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina. Lähihoitajat eivät anna huumausainelääkkeitä injektiona muutoin kuin poikkeustilanteissa, kuten esimerkiksi saattohoidossa ja ensihoidon hätätilanteissa.

Millaista lääkehoitoa sosionomi saa toteuttaa?

Sosionomin (AMK) tutkintoon ei välttämättä sisälly lääkehoidon opintoja, joten oikeudet lääkehoidon toteuttamiseen arvioidaan aina yksilöllisesti ja määritellään kirjallisessa lääkeluvassa. Sosionomi voi lääkehoidon opinnot suoritettuaan (vähintään lähihoitajan osaamisvaatimuksia vastaavan määrän) ja kirjallisen luvan saatuaan esimerkiksi jakaa lääkkeitä asiakas- ja potilaskohtaisiin annoksiin ja antaa lääkkeitä luonnollista tietä eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina, kun osaaminen on varmistettu. Sosionomit tarvitsevat lääkehoidon opinnot suoritettuaan ja osaamisen varmistamisen jälkeen kirjallisen luvan myös vaativamman lääkehoidon toteuttamiseen (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet). Luvat myöntää toimintayksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri tai hänen valtuuttamansa lääkehoidosta vastaava lääkäri.

Sosionomi, jonka tutkintoon ei ole sisältynyt vähintään lähihoitajan osaamisvaatimuksia lääkehoidon koulutusta, voi riittävän lääkehoidon koulutuksen suoritettuaan, osaamisen varmistamisen jälkeen ja kirjallisen lääkeluvan saatuaan antaa valmiiksi annosteltuja lääkkeitä luonnollista tietä. Lääkehoitolupa voi olla asiakas/potilas-, lääke- tai antoreittikohtainen.

Lääkehoidon toteuttaminen sijaisuuksissa

Voiko fysioterapeutti tai toimintaterapeutti toimia kotihoidossa lähihoitajan sijaisena ja toteuttaa lääkehoitoa?

Lähihoitajan tehtävässä voi toimia muutkin kuin lähihoitajan ammattiin opiskelevat henkilöt. Palkatessaan henkilön nimikesuojatun ammattihenkilön tehtäviin työnantaja vastaa siitä, että valitulla henkilöllä on edellytykset toimia kyseisissä tehtävissä. Muut kuin lähihoitajan koulutuksen saaneet henkilöt eivät kuitenkaan voi käyttää lähihoitajan nimikettä.

Fysioterapeutti tai toimintaterapeutti voi toimia lähihoitajan tehtävissä ja toteuttaa lääkehoitoa, mikäli työnantaja on arvioinut, että hänellä on siihen riittävä koulutus ja osaaminen. He tarvitsevat tutkinnossa saamansa koulutuksen lisäksi täydennyskoulutusta voidakseen toteuttaa lääkehoitoa. Työnantaja määrittelee, millaista lääkehoitoa fysioterapeutti tai toimintaterapeutti voi lähihoitajan tehtävässä toimiessaan toteuttaa lisäkoulutuksen, osaamisen varmistamisen ja lääkeluvan saatuaan. Lääkehoitolupa voi asiakas/potilas-, lääke- tai antoreittikohtainen.

Voiko sairaanhoitaja- tai lähihoitajaopiskelija toteuttaa lääkehoitoa itsenäisesti toimiessaan tilapäisesti sosiaali-/terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä?

Tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä toimiessaan tulee sairaanhoitajaopiskelijan toimia laillistetun ammattihenkilön (sairaanhoitaja) ohjauksen ja valvonnan alaisuudessa. Opiskelijalle kirjallisesti nimetyn ohjaajan tulee toimia samassa yksikössä siten, että hän tosiasiallisesti pystyy ohjaamaan ja valvomaan opiskelijan toimintaa. Sairaanhoitajaopiskelija voi toimiessaan tilapäisesti sairaanhoitajan tehtävässä toteuttaa lääkehoitoa työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa määritellyllä tavalla sen jälkeen, kun hänet on perehdytetty lääkehoitoon, hänen osaamisensa on varmistettu ja hän on saanut kirjallisen lääkeluvan. Työnantajan vastuulla on arvioida, onko opiskelijalla riittävät edellytykset sijaisuuden hoitamiseen.

Lähihoitajaopiskelijalle ei ammattihenkilölaissa ole edellytetty nimettävän ohjaajaa, mutta lähihoitajaopiskelijalla tulee kuitenkin olla mahdollisuus saada tarvittaessa välittömästi ohjausta terveydenhuollon ammattihenkilöltä voidakseen suoriutua työtehtävistään. Työnantajan vastuulla on arvioida, onko opiskelijalla suoritettujen opintojen perusteella riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen. Lähihoitajaopiskelija voi lähihoitajan tehtävässä tilapäisesti toimiessaan antaa asiakkaalle/ potilaalle valmiiksi annosteltuja, luonnollista tietä annettavia lääkkeitä, sen jälkeen, kun hänet on perehdytetty lääkehoitoon, hänen osaamisensa on varmistettu ja hän on saanut kirjallisen lääkehoitoluvan, jos se on yksikön toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista.

Voiko sairaanhoitajaopiskelija toteuttaa suonensisäistä lääke- ja nestehoitoa toimiessaan sairaanhoitajan sijaisuudessa?

Työnantaja määrittää opiskelijan oikeudet lääkehoidon toteuttamisessa huomioiden opiskelijan valmiudet ja työyksikön lääkehoidon vaativuuden. On kuitenkin suositeltavaa, että sairaanhoitajaopiskelija ei sijaisuudessa toimiessaankaan toteuta suonensisäistä lääke- ja nestehoitoa täysin itsenäisesti.

Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toteuttama lääkehoito

Voiko hoiva-avustaja toteuttaa lääkehoitoa?

Sosiaali- ja terveydenhuollonyksiköissä lääkehoitoa toteuttavat ensisijaisesti lääkehoitoon koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt yksikön lääkehoitosuunnitelmassa määritellyllä tavalla.

Hoiva-avustaja ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, ja lähtökohtana tulee pitää, että hoiva-avustajat eivät osallistu lääkehoidon toteuttamiseen. Jos työnantaja kuitenkin arvioi, että yksikön toiminnan kannalta hoiva-avustajien osallistuminen lääkehoitoon olisi välttämätöntä, tulee hoiva-avustaja kouluttaa lääkehoidon tehtäviin, hänen osaamisensa tulee varmistaa ja hänellä tulee olla kirjallinen lääkehoitolupa. Lääkehoitolupa on asiakas- tai lääkekohtainen. Hoiva-avustaja voi antaa valmiiksi jaettuja lääkkeitä luonnollista tietä, mutta ei pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia- tai huumausainelääkkeitä. Hoiva-avustaja ei voi itsenäisesti vastata asiakkaan lääkehoidosta.

Voiko vartija toteuttaa lääkehoitoa vankilassa?

Vankiloissa vartijat antavat useimmiten dosettiin valmiiksi jaetut lääkkeet vangille. Vartijoilla ei ole oikeutta saada potilaan terveys- tai lääkitystietoja, jos vanki ei anna siihen suostumusta. Suositeltavaa on, että Vankiterveydenhuolto pyytää suostumuksen vangilta, sillä lääkkeiden antajan tulee pääsääntöisesti varmistua antamiensa lääkkeiden oikeellisuudesta.

Mikäli vanki ei anna suostumusta, on vangille silti turvattava lääkkeiden saanti. Tällöin vartija antaa lääkkeen, mutta lääkelista on dosetissa käännetty niin, että vartija ei näe mitä lääkkeitä annetaan.

Kuka voi toteuttaa opioidikorvaushoitoa vankilassa?

Vankiterveydenhuollossa sairaanhoitaja vastaa ensisijaisesti opioidikorvaushoidon toteuttamisesta, ja optimaalisessa tilanteessa vartijat eivät toteuta korvaushoitoa. Vartijat voivat kuitenkin tarvittaessa antaa korvaushoitolääkkeitä esimerkiksi viikonloppuisin, kun poliklinikka ei ole auki. Heillä pitää olla tällöin riittävä lääkehoidon koulutus ja työnantajan tarjoama lisäkoulutus korvaushoitolääkkeiden antamiseen. Suositeltavaa on, että opioidikorvaushoitolääkkeiden antaminen olisi keskitetty tietyille vartijoille.

Rokotteiden käyttökuntoon saattaminen ja antaminen

Kuka voi saattaa rokotteen käyttökuntoon?

Siitä, millaisen koulutuksen ja perehdytyksen saanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi terveydenhuollon toimintayksikössä tehdä lääkkeiden käyttökuntoon saattamista, päätetään siis toimintayksikön sisäisesti. Rokotteita käyttökuntoon saattavan henkilön ei kuitenkaan tarvitse olla rokottamiseen oikeutettu henkilö.

Fimean määräys 6/2011 (pdf)

Fimean määräys 6/2012

Kuka saa antaa koronavirusrokotteen?

Koronavirusrokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut hammaslääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö. Rokotuksen saa antaa myös edellä mainituksi laillistetuksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi opiskeleva lääkärin tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saaneen hammaslääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön johdon ja valvonnan alaisena, jos hän täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa asetuksessa (564/1994) säädetyt edellytykset tehtävässä toimimiseen ja on saanut asianmukaisen rokotuskoulutuksen. Rokottaminen edellyttää lääkärin myöntämää lupaa.

Lisätietoa koronavirusrokotteista (STM)