Tavoitteet ja toiminta-ajatus

Tavoitteet ja toiminta-ajatus

 

Verkoston tavoitteena oli edistää moniammatillisten lääkehoidon järkeistämiseen liittyvien toimintamallien kehittämistä ja levittämistä sekä käyttöönottoa kansallisesti.

Moniammatillinen_kaavio

Kuva: Verkoston kolmitasoinen toimintakenttä

Moniammatillinen yhteistyö

Moniammatillista yhteistyötä on sosiaali- ja terveysalalla määritelty ja kehitetty useista eri teoreettisista viitekehyksistä. Moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan tässä kontekstissa sekä interprofessional (ammattienvälistä) että trans-/crossprofessional (poikkiammatillista) yhteistyötä.

Verkostossa moniammatillista yhteistyötä kehitettiin Isoherrasen (2008) määritelmän mukaan: "Moniammatillista yhteistyötä voidaan kuvata sosiaali- ja terveysalalla asiakas/potilaslähtöisenä työskentelynä, jossa pyritään huomioimaan potilaan elämän kokonaisuus ja hänen hoito- ja hoivapolkunsa. Yhteisessä tiedonkäsittelyssä eri asiantuntijoiden tiedot ja taidot kootaan yhteen.

Vuorovaikutusprosessissa rakennetaan tapauskohtainen tavoite ja yhteinen käsitys (jaettu sosiaalinen kognitio) potilaan tilanteesta, tarvittavista toimenpiteistä ja ongelmien ratkaisuista. Tiedon kokoaminen yhteen tapahtuu joustavasti, sovituilla välineillä ja/tai foorumeilla sovituin toimintaperiaattein. Asiakas/potilas ja/tai hänen läheisensä ovat tarvittaessa mukana keskustelussa."

Moniammatillisessa työskentelyssä ei ole tarkoitus muuttaa eri ammattiryhmien vastuita ja perinteisiä tehtäviä. Lääkehoidossa lääkäri edelleen päättää, mitä lääkkeitä potilaalle määrätään. Sairaanhoitajien ja muiden hoitajien työpanosta tarvitaan lääkehoidon seurannassa. Farmaseuttista osaamista tarvitaan potilaiden lääkehoitojen arviointiin ja lääkehoitojen haluttujen vaikutusten varmistamiseen. Lääkehoito optimoidaan yhdessä eri ammattilaisten kesken, ja tällöin parhaimmillaan oma työ helpottuu.