Asset Publisher

null Delta i Europafarmakopéns expert- och arbetsgruppsarbete – grupperna söker nya medlemmar

Delta i Europafarmakopéns expert- och arbetsgruppsarbete – grupperna söker nya medlemmar

26.7.2022

Europafarmakopéns (Ph.Eur.) expert- och arbetsgrupper söker nya medlemmar för treårsperioden 2022–2025. Tiden för att anmäla sig som kandidat löper ut den 5 september 2022.

Europafarmakopén och farmakopéverksamheten

Europafarmakopén är en samling normer som publiceras av Europarådet. Den innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedel, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Beredningsarbetet koordineras av Europarådets enhet i Strasbourg som ansvarar för läkemedelskvalitet, EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare).

Arbetet med beredningen av texterna i Europafarmakopén sker i de expert- och arbetsgrupper som Europafarmakopékommissionen utser. Målet är att producera ändamålsenliga texter för olika intressentgruppers behov. Nu söker man nya medlemmar till expert- och arbetsgrupperna.

Anmälan som kandidat

Till medlemmar söker man representanter för intressentgrupper (såsom läkemedelsindustrin, myndigheter, apotek, universitet) som har tillräcklig sakkunskap och möjlighet att delta i möten i Strasbourg några gånger om året. För arbetet betalas inget arvode och varje medlem sköter själv deltagarkostnaderna (Fimea deltar inte i kostnaderna). Expert- och arbetsgrupperna och deras uppgifter samt gruppernas krav på medlemmarnas sakkunskap finns i "Terms of Reference and Profile for Members"-dokumentet.

Av den som är intresserad av uppdraget förutsätter vi följande:

 • tillräcklig sakkunskap
 • tillräcklig motivation och engagemang för att delta i Ph.Eur.-expertarbetet
 • möjlighet att några gånger om året delta i möten på plats i Strasbourg
 • beredskap att göra laboratorietester (förutsättning i nästan alla grupper)
 • förmåga att arbeta självständigt samt som gruppmedlem
 • goda kunskaper i engelska

Dessutom önskar vi följande:

 • förmåga att finna lösningsmodeller för problemsituationer
 • diplomatisk och konstruktiv attityd till medlemsländernas representanter

Ifall det här väckte intresse hos dig och du vill anmäla dig som kandidat:

 • fördjupa dig i dokumentet "Terms of Reference and Profile for Members" 
 • gör upp en uppdaterad och fritt formulerad meritförteckning på engelska så att den innehåller en beskrivning av hur de arbetsgruppspecifika kraven uppfylls
 • berätta kort hur de förutsättningarna för skötseln av uppgiften som beskrivs ovan uppfylls
 • fyll noggrant i Declaration of Interest (doi)-blanketten 
 • Fyll noggrant i Nomination Form-blanketten
 • skicka blanketterna, CV samt en kort beskrivning av förutsättningarna för skötseln av arbetet till adressen FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi

Tiden för att anmäla sig som kandidat löper ut den 5 september 2022.

Fimea är Finlands farmakopémyndighet och gör upp en lista över Finlands medlemskandidater. Alla som anmält sig som kandidater blir inte nödvändigtvis valda med till listan. Officiellt utses medlemmarna vid Europafarmakopékommissionens möte i november 2022.

Kontakt per e-post: FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi

Läs mer:

EDQM - Joint the network!

Ph.Eur. expert- och arbetsgrupper – Terms of Reference and Profile for Members (på engelska)

Declaration of Interest (DoI, på engelska) 

Nomination form for a new expert (doc, på engelska)