Sisältöjulkaisija

null Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2013

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2013

17.5.2013

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2013

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2013.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 132 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 62 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat antibiootti rifaksimiini ja allergisen nuhan paikallishoitoon käytettävä flutikasoni-atselastiini -yhdistelmävalmiste.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 70 valmistetta. Uusina valmisteina ovat paikallisesti käytettävä hemostaatti ihmisen fibrinogeeni - ihmisen trombiini -yhdistelmävalmiste, raskauden ehkäisyyn käytettävä nomegestroli-estradioli -yhdistelmävalmiste, antibiootit tigesykliini ja ertapeneemi, sienilääke posakonatsoli, viruslääkkeet HIV-infektion hoitoon sakinaviiri, ritonaviiri ja atatsanaviiri sekä emritsitabiini-tenofoviiridisoproksiili-rilpiviiri -yhdistelmävalmiste, syöpälääkkeet setuksimabi, panitumumabi, vemurafenibi ja beksaroteeni, kasvutekijä filgrastiimi, epilepsialääkkeet levetirasetaami ja lakosamidi, MS-taudin hoitoon käytettävä fampridiini sekä silmälääke verteporfiini.

Luettelosta on poistunut 123 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3878 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 378 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (148 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (80 kpl), psykoosilääkkeet risperidoni (75 kpl) ja ketiapiini (72 kpl), kolesterolilääke atorvastatiini (67 kpl), dementialääke rivastigmiini (64 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (59 kpl), sydän- ja verisuonisairauksien lääke kandesartaani (52 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (50 kpl) sekä erektiohäiriölääke sildenafiili (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 49 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7836.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, Lääkevalmisteiden arviointi -prosessin johtaja, p. 029 522 3310

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368

Heidi Hitonen, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3329

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.