Takaisin edelliselle sivulle

UV-valohoitolaitteiden lamppujen huolto ja vaihto

UV-valohoitolaitteiden lamppujen huolto ja vaihto

4.2.2000

UV-valohoitolaitteiden lamppujen huolto ja vaihto

UV-lamput, joita käytetään ihon lääkinnälliseen hoitoon tarkoitetuissa valohoitolaitteissa

Valmistaja: Kaikki

Tapahtuma: UV-VALOHOITOLAITTEIDEN LAMPPUJEN HUOLTO JA VAIHTO

Lääkelaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen tekemien solariumlaitteiden ja valohoitolaitteiden käyttö- ja markkinavalvontatoimenpiteiden yhtey­dessä on ilmennyt seuraavaa:

1. Potilaiden iho on palanut, kun hoitoajan pituutta ei ole tarkistettu UV-lampun vaihdon yhteydessä. Terveydenhuollon yksiköissä ei seurata UV-hoitolaitteiden annosnopeuksia tai hoitoaikoja ei riittä­västi suhteuteta laitteiden annosnopeuksiin. Tällöin on jäänyt huomiotta käytössä olevien lamppujen säteilytehon heikentyminen sekä lamppujen vaihdon vaikutukset säteilytehoon. 

2.  Kosmeettiseen tarkoitukseen on käytetty lamppuja, joiden säteilyteho on vastannut UV-valohoitolaitteiden säteilytehoa. Solariumlaitteen säteilyteho on UV-lamppuja vaihdettaessa muuttunut siten, että lait­teen UV-säteilyn enimmäisarvot ovat ylittyneet. Suomessa kosmeetti­seen tarkoitukseen saa käyttää vain luokkaan "UV-tyyppi 3" kuuluvia UV-laitteita.

Menettelyllä on vaarannettu potilas- ja käyttäjäturvallisuus.

Toimenpiteet:  UV-valohoitoa antavan terveydenhuollon yksikön tulee järjestää valo­hoitolaitteiden laadunvarmistus. Laadunvarmistuksen laajuus riippuu laitteiden ja hoitokertojen määrästä ja muista yksikkökohtaisista sei­koista. Tämän tiedotteen liitteenä on suositus seikoista, jotka on syytä huomioida laadunvarmistustoimenpiteitä suunniteltaessa. Suositus on laadittu yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen kanssa.

Terveydenhuollon yksikön on UV-valohoitolaitteita valittaessa, asennet­taessa ja ylläpidettäessä varmistuttava siitä, että laitteet on huollettu ja kalibroitu laitteen alkuperäisen valmistajan ohjeiden mukaisesti tai että kalibroinnista vastaa asiantunteva osapuoli.

UV-valohoitolaitteiden huoltotoimenpiteitä, lamppujen vaihto mukaan lukien, saa tehdä vain henkilö, jolla on tehtävään riittävä pätevyys ja käytössään kyseisen laitteen huolto-ohjeet. UV-lamppujen maahantuojilla ei aina ole riittävää tietämystä ja asiantuntemusta arvioida sitä, soveltu­vatko lamput käyttötarkoitukseensa (solarium, UV-valohoito).

Eri lamppujen annosnopeudet voivat vaihdella lampputyypeittäin hyvin­kin paljon. Lamppujen vaihdon tai muun toimenpiteen yhteydessä on varottava, etteivät laitteen käyttötarkoitus tai ominaisuudet muutu alku­peräisen laitevalmistajan tarkoittamasta. Mikäli näin tapahtuu valmista­jalle säädetyt velvoitteet ja vastuut voivat siirtyä toimenpiteen suoritta­jalle tai hänen toimeksiantajalleen. Mikäli solariumlaitteen säteilyteho kasvaa siinä määrin, että laitteen luonne muuttuu valohoitolaitteeksi,  toiminnanharjoittajan on otettava huomioon myös terveydenhuollon palvelujen antamista koskevat säädökset.

Kirjallisuutta: 

Terveydenhuollon laadunhallinta. Valohoitolaitteet, niiden UV-säteily ja valohoitojen laadunvarmistus. Lääkelaitoksen julkaisusarja 4/1998

Solariumit ja niiden UV-säteily. STUK tiedottaa 2/99

Suomalaisten solariuminkäyttö. Valpuri Jalarvo, Pro Gradu tutkielma, Kuopion yliopisto, ympäristötieteiden laitos, 2000

Jakelu

Yliopistolliset sairaalat

Keskussairaalat

Erikoislääkärijohtoiset yksityiset sairaalat

Terveyskeskukset

Yksityiset lääkäriasemat

Yksiköt, joissa on solarium

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastot

Oikeuskanslerin virasto

Suomen Kuntaliitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen ihotautilääkäriyhdistys, SILY

Potilasvakuutusyhdistys

Potilasvahinkolautakunta

Tuoteturvallisuusyhdyshenkilöt

SAVA ry

Sai-Lab ry

Lisätietoja

Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita ja niiden käyttöä koskevista vaatimuksista

Lääkelaitos, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet -yksikkö

Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki

puh. (09) 473341, fax (09) 47334266

yli-inisnööri Hannu Seitsonen, puh. (09) 47334249

Ionisoivaa ja ionisoimatonta säteilyä koskevista asioista

Säteilyturvakeskus, Laippatie 4, 00880 Helsinki

puh. (09) 759 881, fax (09) 7598 8500

tarkastaja Laura Huurto  puh. (09) 7598 8570 ja tarkastaja Reijo Visuri  puh. (09) 7598 8454

LIITE

VALOHOIDON LAADUNVARMISTUSTA KOSKEVA SUOSITUS

Tämä suositus koskee terveydenhuollon yksiköissä käytettäviä ihon lääkinnälliseen hoitoon tarkoi­tettuja UV-valohoitolaitteita. Lääkelaitos ja Säteilyturvakeskus ovat laatineet suosituksen yhteis­työssä. Suositus on tiivistelmä julkaisussa Terveydenhuollon laadunhallinta - Valohoitolaitteet, niiden UV-säteily ja valohoitojen laadunvarmistus esitetystä suosituksesta. Julkaisu on ilmestynyt Lääkelaitoksen julkaisusarjassa 4/1998.

HENKILÖSTÖ

Valohoitolaitteiden laadunvarmistusta varten tulee olla tehtävään nimetty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö tulee tuntea laitteiden toiminta ja käyttö ja hänellä on oltava riittävät perustiedot UV-säteilyn biologisista vaikutuk­sista. Vastuuhenkilön on ymmärrettävä UV-lamppujen vaihdon ja mui­den muutostöiden vaikutuksen laitteen tuottamaan UV-annokseen ja osattava käyttää UV-mittareita. 

Valohoitolaitteita saavat käyttää vain tehtävään nimetyt henkilöt. Heillä on oltava asianmukainen koulutus ja heille on annettava riittävä opastus laitteiden turvalliseen käyttöön.

VALOHOITOLAITTEEN KÄYTTÖ JA HUOLTO

Valohoitolaitteen mukana on oltava laitteen käyttöohjeet. Käyttöpaikalla on oltava kirjalliset ja ajan tasalla olevat tiedot käytössä olevista valo­hoitolaitteista. Niistä tulee ilmetä laitteen merkin lisäksi tieto kulloinkin käytössä olevista UV-lampuista, lamppujen vaihtoajan-kohdasta, käyttö­tunneista ja muista huoltotoimenpiteistä sekä UV-säteilyn annosnopeu­den mittaustuloksista.

Valohoitolaitteen annosnopeus tulisi mitata säännöllisin väliajoin sätei­lytehon alenemisen seuraamiseksi tarkoitukseen soveltuvalla ja kalib­roidulla UV-mittarilla. Valohoitolaitteen ajastimen toiminta tulee tarkis­taa vähintään kerran vuodessa ja aina kun epäillään ajastimen toimi­vuutta.

POTILASTURVALLISUUS

UV-valohoidoista ja niiden toteutuksesta on laadittava kirjalliset ohjeet niin, että niissä on yksiselitteisesti määritelty millä hoitolaitteella ja millaisilla valotusajoilla tai UV-annoksilla potilaille määrätyt hoidot toteutetaan.

Potilaalle on annettava henkilökohtaista ohjausta ja riittävää informaa­tiota valohoitojen ja UV-säteilyn

Jaa tämä sivu