Sisältöjulkaisija

null Uusien sairaalalääkkeiden arviointisuunnitelma etenee

Uusien sairaalalääkkeiden arviointisuunnitelma etenee

25.6.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea aloitti keväällä uuden arviointiprosessin suunnittelun. Arviointiprosessia suunnitellaan yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueiden (erva) arviointiylilääkärien verkoston kanssa. Ehdotus on ollut kommentoitavana toukokuun ajan. Fimea kiittää saaduista kommenteista.

Sairaalalääkkeiden arviointi nähtiin tarpeellisena

Ehdotusta sairaalalääkkeiden arvioinnista pidettiin kannatettavana. Arvioinneille nähtiin ilmeinen tarve, koska päätöksentekoon tarvittavaa tietoa ei ole ollut riittävästi saatavilla. Keskitetysti koordinoitu kansallinen yhteistyömalli nähtiin tarpeellisena. Sen toivotaan tuovan ajansäästöä, vähentävän päällekkäistä työtä ja yhtenäistävän käyttöönottoon liittyviä käytäntöjä.

Kommenteissa todettiin, että uusien lääkkeiden käyttöönotto sairaaloissa on aiheuttanut yllättäviä ja ennakoimattomia kustannusnousuja. Toimintamallin koettiin mahdollistavan paremman etukäteissuunnittelun. Yleisesti ottaen taloudellisen näkökulman huomioiminen arvioinnissa koettiin myös tarpeelliseksi. Suurin tarve arvioinneille nähtiin erityisesti uusien ja kalliiden lääkehoitojen kohdalla.

Arvioinnin toteutus yhteistyössä kannatettavaa

Sairaalalääkkeiden arviointiprosessia suunniteltaessa keskeisinä lähtökohtina olivat ajankohtaisuus, nopeus ja toteutus erityisvastuualueiden edustajien, kliinisten asiantuntijoiden, lääketeollisuuden ja Fimean yhteistyönä. Näitä asioita pidettiin myös kommenteissa hyvinä suunnittelun lähtökohtina. Arviointiin osallistuvien tahojen kokoonpano koettiin tarkoituksenmukaisena.

Arvioinnin nopea aikataulu nähtiin useimmiten tärkeäksi, mutta haastavaksi tavoitteeksi. Arvioinnissa käytettävien tietojen julkisuus ja arviointiin liittyvät julkisuusperiaatteet herättivät kysymyksiä, erityisesti taloudelliseen arviointiin liittyen.

Suunnittelua jatketaan

Fimea jatkaa sairaalalääkkeiden arvioinnin suunnittelua yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Arviointiprosessi on tavoitteena viimeistellä syksyn 2014 aikana ja ensimmäiset arvioinnit toteuttaa tämän jälkeen.

Lisätietoja

Tuomas Oravilahti, lääketaloustieteilijä, 029 522 3521

Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä, 029 522 3516

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.