Sisältöjulkaisija

null Uusia muuntohuumeita valvontaan

Uusia muuntohuumeita valvontaan

4.7.2019

Huumausainelain asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, kasveista ja valmisteista (543/2008) lisätään seitsemän uutta ainetta. Samaan aikaan huumausainelain asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) lisätään 27 ainetta ja poistetaan yksi aine. Aineilla ei ole lääkinnällisiä käyttötarkoituksia.

Muuntohuumeiden arvioinnista vastaava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ehdotti nyt valvontaan otetuista aineista seitsemää bentsodiatsepiinijohdannaista lisättäväksi huumausaineluetteloon ja 27 uutta ns. muuntohuumetta lisättäväksi luetteloon kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista. Aineet on raportoitu seurattaviksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään. Järjestelmään lisätään aineet, joiden väärinkäyttöä ja siitä aiheuttavia haittoja havaitaan Euroopassa. Aineet leviävät nopeasti EU:n alueella, joten niiden saaminen valvontaan on tärkeää.  

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vuoden 1961 yleissopimukseella otetaan tämän lisäksi kansainväliseen valvontaan neljä synteettistä fentanyylijohdannaista, jotka olivat jo Suomessa valvonnassa huumausaineina.

Valtioneuvoston asetuksien muutokset tulevat voimaan 5. elokuuta 2019.

Muutokset huumausaineluetteloon

Huumausaineluetteloon liitetyt uudet aineet ovat bentsodiatsepiinijohdannaisia, joilla ei ole lääkinnällisiä käyttötarkoituksia Suomessa. Näistä adinatsolaami on ollut ehdolla lääkinnälliseen käyttöön muualla maailmassa:

  • adinatsolaami
  • flualpratsolaami
  • flunitratsolaami
  • fluklotitsolaami
  • metitsolaami
  • nitratsolaami
  • 3-hydroksifenatsepaami

Kansallisesti arvioidut aineet ovat lääkinnällisessä käytössäkin olevien bentsodiatsepiinien kaltaisia bentsodiatsepiineja. Ne muistuttavat ominaisuuksiltaan vuoden 1971 yleissopimuksella psukotrooppisista aineista huumausaineeksi luokiteltuja bentsodiatsepiineja. Uusien valvonnan ulkopuolella olevien ja vailla lääkinnällisiä käyttötarkoituksia olevien bentsodiatsepiinien lukumäärä ja levinneisyys on lisääntynyt muutaman viime vuoden aikana päihdekäyttöön suunnattujen aineiden markkinoilla. Niiden epäselvä laillinen tila saattaa tarjonnan lisäksi houkutella ihmisiä niiden kokeiluun tai käyttöön. Päihtymistarkoituksessa näitä aineita käytetään usein muiden keskushermostoa lamaavien aineiden, kuten alkoholin, kanssa yhdessä mikä lisää niiden käytöstä seuraavia haittoja. Niitä myös käytetään pyrittäessä toipumaan piristeenä toimivien huumausaineiden käytöstä seuraavista haitoista.  Suomen huumausaineluetteloon lisättävistä bentsodiatsepiinijohdannaisista useampia on havaittu myös Suomessa.

Asetuksen sisällä siirtyvät neljä fentanyylijohdannaista on kaikki aiemmin jo kansallisesti sekä syklopropyylifentanyyli ja metoksiasetyylifentanyyli myös eurooppalaisen järjestelmän puitteissa arvioitu sellaisiksi, että ne edellyttävät valvontaa huumausaineina. Näin ollen syklopropyylifentanyyli ja ja metoksiasetyylifentanyyli vaihtavat paikkaa jo toisen kerran asetuksessa eli nyt ne poistetaan liitteestä III ja lisätään liitteeseen I. Para-fluoributyyrifentanyyli ja orto-fluorifentanyyli, poistetaan liitteestä IV ja lisätään liitteeseen I.

 

Muutokset kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon

Asetukseen lisätään 27 uutta muuntohuumeena pidettävää ainetta. Myös näistä 3 on bentsodiatsepiinijohdannaisia. 7 aineista on Euroopassa havaittujen aineiden paikkaisomeereja.

Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentäminen. Luokiteltaessa aine huumausaineeksi tulee kielletyksi sen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö ja vain tietyissä tapauksissa ja luvanvaraisena sallituksi. Huumausainelain ja lähtöaineita koskevien asetusten mukaisia lupia myöntää Fimea.

Lue lisää:

Kuluttajamarkkinoilta 5.8.2019 voimaantullen kiellettävät psykoaktiiviset aineet

STM:n tiedote 4.7.2019

Huumausainepolitiikka

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 543/2008

Lisätietoja antaa

  • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 552 3241
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi