Sisältöjulkaisija

null Uusia muuntohuumeita valvontaan

Uusia muuntohuumeita valvontaan

27.10.2016

Huumausainelain asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, kasveista ja valmisteista (543/2008) lisätään kaksi uutta ainetta. Samaan aikaan huumausainelain asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) lisätään 85 uutta muuntohuumetta. Nyt luokiteltaville aineille ei ole tiedossa lääkinnällisiä käyttötarkoituksia.

Muuntohuumeiden arvioinnista vastaava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ehdotti nyt valvontaan otettuja aineita lisättäväksi joko huumausaineluetteloon tai kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon. Aineet on raportoitu seurattavaksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään. Järjestelmään lisätään aineet, joiden väärinkäyttöä ja siitä aiheuttavia haittoja havaitaan Euroopassa. Aineet leviävät nopeasti EU:n alueella, joten aineiden saaminen valvontaan on tärkeää. Uusia aineita on parin viime vuoden aikana lisätty seurattavaksi noin sata vuosittain.
Kyseiset valtioneuvoston asetukset tulevat voimaan 14. marraskuuta 2016.

Muutokset huumausaineluetteloon

Huumausaineluetteloon lisätyt uudet aineet ovat muuntohuumeina käytetyt opioidit akryloyylifentanyyli ja U-47700. Aineet ovat synteettisiä opioideja, jotka muistuttavat huumausaineeksi luokiteltuja, kipulääkkeinä käytettyjä fentanyyliä ja morfiinia. Uusien valvonnan ulkopuolella olevien opioidien saatavuus saattaa houkutella väärinkäyttäjiä niiden kokeiluun tai käyttöön. Myös nämä opioidit ovat erittäin vaarallisia, koska ne voivat aiheuttaa jo hyvin pieninä annoksina kuolemaan johtavaa hengityksen lamaantumista. Riskit kasvavat, kun koostumukseltaan tuntemattomien tuotteiden tarkka annostelu on epäluotettavaa. Suomen huumausaineluetteloon lisättävät akryloyylifentanyyli ja U-47700 ovat aiheuttaneet kuolemaan johtaneita myrkytyksiä ja aineita on takavarikoitu muualla Euroopassa.

Uusien kansallisen huumausaineluokittelun saavien aineiden lisäksi nyt tehtävällä asetusmuutoksella siirretään MT-45 ja kuusi jo aiemmin Suomessa huumausaineeksi luokiteltua ainetta valvontaan YK:n yleissopimuksien nojalla. Synteettinen muuntohuumeopioidi MT-45 oli jo valvonnassa EU:ssa. Jatkossa yleissopimuksin valvottavat aineet ovat tämän jälkeen MT-45, asetyylifentanyyli, para-metoksimetyyliamfetamiini, α-pyrrolidiinivalerofenoni (α-PVP), para-metyyli-4-metyyliaminoreksi (4,4’-DMAR) ja metoksetamiini sekä fenatsepaami. Aineet eivät ole fenatsepaamia lukuunottamatta lääkinnällisessä käytössä. Fenatsepaami on bentsodiatsepiini, joka ei myöskään ole lääkinnällisessä käytössä Suomessa. Kansainvälinen valvonta tehostaa rajat ylittävän laittoman toiminnan valvontaa ja tutkintaa.

Muutokset kuluttajamarkkinoilta kiellettävien psykoaktiivisten aineiden luetteloon

Kuluttajamarkkinoilta kiellettävien psykotrooppisten aineiden asetuksesta poistetaan yksi aine, U-47700, sen siirtyessä valvontaan huumausaineena.

Kuluttajamarkkinoilta kielletään 85 uutta psykoaktiivisesta ainetta, joista 36 on muuntohuumeina päihdekäytössä tavatun aineen paikkaisomeeriä. Uusien aineiden monimuotoisuus lisääntyy jatkuvasti, mikä lisää haasteita sekä valvonnalle että terveydenhuollolle. Tästä huolimatta suurin osa nyt valvontaan otetuista aineista voidaan katsoa kuuluvan synteettisiin kannabinoideihin tai katinoneihin. Nämä ryhmät ovat edelleen yleisimpiä kaikista muuntohuumeista. Synteettiset kannabinoidit ovat usein kannabista voimakkaammin vaikuttavia aineita. Niiden käyttöannokset ovat usein pieniä, jolloin ne ovat käyttäjälle myös kannabista vaarallisempia. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen vaikuttaville aineille. Tunnetuin muuntohuumeena tunnettu katinoni on huumausaineeksi luokiteltu MDPV. Nämä ovat yleisiä päihdekäytössä eikä niille ole havaittu lääkinnällisiä käyttötarkoituksia.

Suomen huumausainelakia muutettiin vuoden 2014 joulukuussa siten, että lakiin lisättiin määritelmä kuluttajamarkkinoilla kielletyistä psykoaktiivisista aineista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Kaikki kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden asetuksella kiellettävät muuntohuumeet eivät ole vakiintuneet käyttöön Suomessa eivätkä kaikki niistä ole toistaiseksi osoittautuneet merkittävän vaarallisiksi. Aineista ei ole raportoitu sellaista tietoa, että niiden luokittelu huumausaineeksi Suomessa olisi perusteltua.

Fimea myöntää huumausainelain mukaisia lupia

Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentäminen. Luokiteltaessa aine huumausaineeksi tulee kielletyiksi sen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö ja vain tietyissä tapauksissa ja luvanvaraisena sallituksi. Huumausainelain mukaisia lupia myöntää Fimea.

Luokiteltaessa aine kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiiviseksi aineeksi tulee sen valmistus, maahantuonti, varastointi, myynti ja luovuttaminen kielletyksi. Aineiden hallussapito ja käyttö eivät kuitenkaan ole rangaistavia. Aineita saa maahantuoda ja varastoida perusteltuihin teollisiin ja tutkimuksellisiin käyttötarkoituksiin, mikäli selvitykset tuonneista ja aineiden käytöstä on ennakkoon ilmoitettu Fimeaan.

Lue lisää:

Uudet kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet (pdf)

Huumausainepolitiikka

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 543/2008

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista 1130/2014

Lisätietoja antaa

  • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 552 3241
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi