Sisältöjulkaisija

null Uusia muuntohuumeita valvontaan

Uusia muuntohuumeita valvontaan

10.3.2016

Huumausainelain asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, kasveista ja valmisteista (543/2008) lisätään 12 uutta ainetta. Samaan aikaan huumausainelain asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) lisätään 23 uutta muuntohuumetta. Nyt luokiteltaville aineille ei ole tiedossa lääkinnällisiä käyttötarkoituksia.

Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentäminen. Luokiteltaessa aine huumausaineeksi tulee sen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö kielletyiksi ja vain tietyissä tapauksissa ja luvanvaraisena sallituksi. Huumausainelain mukaisia lupia myöntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Luokiteltaessa aine kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiiviseksi aineeksi tulee sen valmistus, maahantuonti, varastointi, myynti ja luovuttaminen kielletyksi. Aineiden hallussapito ja käyttö eivät kuitenkaan ole rangaistavia. Aineita saa maahantuoda ja varastoida perusteltuihin teollisiin ja tutkimuksellisiin käyttötarkoituksiin, mikäli selvitykset tuonneista ja aineiden käytöstä on ennakkoon ilmoitettu Fimeaan.

Muuntohuumeiden arvioinnista vastaava Fimea ehdotti nyt valvontaan otettuja aineita lisättäväksi joko huumausaineluetteloon tai kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon. Aineet on raportoitu seurattavaksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään. Järjestelmään lisätään aineet, joiden väärinkäyttöä ja siitä aiheuttavia haittoja havaitaan Euroopassa. Aineet leviävät nopeasti EU:n alueella, joten aineiden saaminen valvontaan on tärkeää. Uusia aineita on parin viime vuoden aikana lisätty seurattavaksi noin sata vuosittain.

Kyseiset valtioneuvoston asetukset tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2016.

Muutokset huumausaineluetteloon

Huumausaineluetteloon lisätyt aineet ovat butyyrifentanyyli, furanyylifentanyyli ja 4-fluoributyyrifentanyyli, deskloorietitsolaami, diklatsepaami, etitsolaami, flubromatsepaami, flubromatsolaami, klonatsolaami, meklonatsepaami, nifoksipaami ja pyratsolaami. Huumausaineluetteloon lisätyt butyyrifentanyyli, furanyylifentanyyli ja 4-fluoributyyrifentanyyli ovat synteettisiä opioideja, jotka muistuttavat huumausaineeksi luokiteltua, kipulääkkeenä käytettyä fentanyyliä. Uusien valvonnan ulkopuolella olevien fentanyylijohdannaisten saatavuus saattaa houkutella väärinkäyttäjiä kokeiluun tai käyttöön. Nämäkin fentanyylijohdannaiset ovat kuitenkin erittäin vaarallisia, koska ne voivat aiheuttaa hyvin pieninäkin annoksina kuolemaan johtavaa hengityksen lamaantumista. Riskit kasvavat yhdistettynä siihen, että koostumukseltaan tuntemattomien tuotteiden tarkka annostelu ylipäänsä on epäluotettavaa. Suomen huumausaineluetteloon nyt lisätyt opioidit ovat aiheuttaneet myrkytyksiä ja aineita on takavarikoitu muualla Euroopassa.

Huumausaineluetteloon lisätään yhdeksän erilaista bentsodiatsepiinia, jotka muistuttavat huumausaineeksi jo luokiteltuja bentsodiatsepiineja. Näistä ainoastaan etitsolaami on joissain maissa lääkinnällisessä käytössä. Kahdeksan muuta näistä ei ole lääkinnällisessä käytössä vaan ne ovat ns. muuntobentsodiatsepiinejä, joiden saatavuus ja siten väärinkäyttö on lisääntynyt viime vuosina. Näitä aineita markkinoidaan paitsi jauheina, niin niistä tavataan usein myös laillisten lääkkeiden valmistus- ja jakelukanavien ulkopuolella tuotettuja, lääkevalmistetta muistuttavia tablettimuotoisia tuotteita. Tästä saattaa aiheutua virheellistä turvallisuudentunnetta tuotteen asianmukaisuudesta mikä yhdistettynä virheellisiin ja vääriin markkinointiväittämiin tuovat selkeitä lisäriskejä käyttäjälle. Bentsodiatsepiineja käytetään väärin usein yhdessä muiden rauhoittavien aineiden tai alkoholin kanssa.

Muutokset kuluttajamarkkinoilta kiellettävien psykoaktiivisten aineiden luetteloon

Kuluttajamarkkinoilta kiellettävien psykotrooppisten aineiden asetuksesta poistetaan kuusi ainetta niiden siirtyessä valvontaan huumausaineina (butyyrifentanyyli, diklatsepaami, flubromatsepaami, 4-fluoributyyrifentanyyli, meklonatsepaami ja pyratsolaami).

Kuluttajamarkkinoilta kiellettään 21 uutta  psykoaktiivisesta ainetta ja 2 psykoaktiivista rohdosta. Suurin osa aineista kuuluu synteettisiin kannabinoideihin tai katinoneihin, jotka ovat yleisin ryhmä kaikista muuntohuumeista. Synteettiset kannabinoidit ovat usein kannabista voimakkaammin vaikuttavia aineita, joiden käyttöannokset ovat usein pienempiä, jolloin ne ovat käyttäjälle helposti vaarallisempia. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen vaikuttaville aineille. Tunnetuin muuntohuumeena tunnettu katinoni on huumausaineeksi luokiteltu MDPV. Kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden listalle lääkeluettelosta siirtyvät rohdokset ovat Salvia Divinorum ja Kratom (Mitragyna Speciosa). Nämä ovat yleisiä päihdekäytössä eikä niille ole havaittu lääkinnällisiä käyttötarkoituksia.

Suomen huumausainelakia muutettiin vuoden 2014 joulukuussa siten, että lakiin lisättiin määritelmä kuluttajamarkkinoilla kielletyistä psykoaktiivisista aineista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Kaikki kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden asetuksella kiellettävät muuntohuumeet eivät ole vakiintuneet käyttöön Suomessa eivätkä kaikki niistä ole toistaiseksi osoittautuneet merkittävän vaarallisiksi. Aineista ei ole raportoitu sellaista tietoa, että niiden luokittelu huumausaineeksi Suomessa olisi perusteltua.

Alla on linkki niihin 23 aineeseen, jotka nyt lisättiin valvontaan.

Lue lisää

Uudet kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet (pdf)

Asetus kieltää 23 uutta muuntohuumetta (STM:n tiedote 10.3.2016)

Kaksitoista uutta ainetta huumausaineluetteloon (STM:n tiedote 10.3.2016)

Huumausainepolitiikka

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 543/2008

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista 1130/2014

Lisätietoja antaa

  • ylitarkastaja Katja Pihlainen, p. 029 552 3241,
  • Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi