Sisältöjulkaisija

null Uusia muuntohuumeita ja lähtöaineita valvontaan

Uusia muuntohuumeita ja lähtöaineita valvontaan

19.10.2017

Huumausainelain asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, kasveista ja valmisteista (543/2008) lisätään 17 uutta ainetta. Samaan aikaan huumausainelain asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) poistetaan viisi muuntohuumetta, jotka siirretään valvottavaksi huumausaineena. Nyt luokiteltavista aineista yhdellä, karfentaniililla, on muualla kuin Suomessa käyttöä eläinlääkinnässä. Muilla aineilla ei ole tiedossa lääkinnällisiä käyttötarkoituksia.

Muuntohuumeiden arvioinnista vastaava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ehdotti nyt valvontaan otetuista aineista kahtatoista lisättäväksi huumausaineluetteloon. Aineet on raportoitu seurattaviksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään. Järjestelmään lisätään aineet, joiden väärinkäyttöä ja siitä aiheuttavia haittoja havaitaan Euroopassa. Aineet leviävät nopeasti EU:n alueella, joten aineiden saaminen valvontaan on tärkeää. Näiden lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) yleissopimuksin otetaan valvontaan 10 uutta psykoaktiivista ainetta, joista viisi oli jo Suomessa huumausaineita, mutta viisi siirretään kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen aineiden asetuksesta huumausaineasetukseen.

Valtioneuvoston asetuksien muutokset tulevat voimaan 13. marraskuuta 2017.

Muutokset huumausaineluetteloon

Huumausaineluetteloon lisätyt uudet aineet ovat muuntohuumeina käytettyjä opioideja, joiden virheannostelusta seuraa helposti vakavia, henkeä uhkaavia myrkytyksiä:

 • 2-fluorifentanyyli,

 • 3-fluorifentanyyli,

 • 4-kloori-isobutyyrifentanyyli (4Cl-iBF),

 • 4-fluori-isobutyyrifentanyyli (4F-iBF),

 • 3-fenyylipropanoyylifentanyyli,

 • bentsodioksolifentanyyli,

 • bentsoyylifentanyyli,

 • karfentaniili,

 • syklopentyylifentanyyli,

 • syklopropyylifentanyyli,

 • metoksiasetyylifentanyyli ja

 • tetrametyylisyklopropaanifentanyyli.  

Aineet ovat synteettisiä opioideja, jotka muistuttavat ominaisuuksiltaan huumausaineeksi luokiteltuja, kipulääkkeinä käytettyjä fentanyyliä ja morfiinia. Uusien valvonnan ulkopuolella olevien fentanyylijohdannaisten saatavuus on lisääntynyt huomattavasti mikä saattaa houkutella väärinkäyttäjiä niiden kokeiluun tai käyttöön. Nyt luokiteltavat opioidit ovat erittäin vaarallisia, koska ne voivat aiheuttaa jo hyvin pieninä annoksina kuolemaan johtavaa hengityksen lamaantumista. Riskit kasvavat, kun koostumukseltaan tuntemattomien tuotteiden tarkka annostelu on epäluotettavaa. Suomen huumausaineluetteloon lisättävistä fentanyylijohdannaisista suurinta osaa ei ole toistaiseksi havaittu Suomessa. Useammasta luokiteltavasta, mutta aivan erityisesti karfentaniilista on aiheutunut kuolemaan johtaneita myrkytyksiä ja aineita on takavarikoitu muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Uusien kansallisen huumausaineluokittelun saavien aineiden lisäksi nyt tehtävällä asetusmuutoksella siirretään huumausaineasetuksen liitteiden välillä viisi jo kansallisesti luokiteltua huumausainetta sekä lisätään viisi kuluttajamarkkinoilta kiellettyä psykoaktiivista ainettavalvontaan YK:n yleissopimuksien nojalla. Uudet huumausaineiksi luokitellut aineet ovat:

 • synteettiset katinonit 4-metyylietkatinoni eli 4-MEC, etyloni ja pentedroni sekä

 • synteettiset kannabinoidit 5F-AKB-48 eli 5F-APINACA ja 5FUR-144 eli XLR-11.

Näistä aineista on aiheutunut maailmanlaajuisesti haittoja ja kaikkia on todettu myös Suomessa. Asetuksen sisällä siirtyy viisi jo Suomessa valvonnassa ollutta huumausainetta:

 • synteettiset opioidit U-47700 ja butyyrifentanyyli,

 • kaksi synteettistä stimulanttia etyylifenidaatti ja metiopropamiini eli MPA sekä

 • yksi synteettinen kannabinoidi MDMB-CHMICA.

Muutoksia lähtöainevalvonnassa – uusia lähtöaineita valvontaan

Suomessa huumausaineiden lähtöaineiden käsittelystä säädetään Euroopan Unionin asetuksilla. Nämä asetukset pohjautuvat YK:n vuoden 1988 yleissopimukseen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan. Tällä yleissopimuksella otettiin 18.10.2017 alkaen kansainvälisin sopimuksin valvontaan kaksi uutta ns. huumausaineiden lähtöainetta eli kaksi fentanyylin ja erilaisten fentanyylien valmistuksessa keskeistä ainetta: 

 • 4-anilino-N-fenyylietyylipiperidiini (ANPP) ja

 • N-fenetyyli-4-piperidoni (NPP).

ANPP:n ja NPP:n lailliset käyttötarkoitukset rajoittuvat huumausaineeksi luokitellun ja tunnetussa lääkinnällisessä käytössä olevan fentanyylin ja joidenkin muiden fentanyylijohdannaisten synteesiin sekä rajoitetusti joihinkin tutkimustarkoituksiin. 

Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentäminen. Luokiteltaessa aine huumausaineeksi tulee kielletyksi sen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö ja vain tietyissä tapauksissa ja luvanvaraisena sallituksi. Huumausainelain ja lähtöaineita koskevien asetusten mukaisia lupia myöntää Fimea.

Lue lisää:

Huumausainepolitiikka

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 543/2008

YK:n huumausaineyleistoimikunnan tiedote uusien lähtöaineiden luokittelusta

INCB:n tiedote

Lisätietoja antaa

 • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 552 3241
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi