Sisältöjulkaisija

null Uusia muuntohuumeita ja lääkeaine remimatsolaami valvontaan huumausaineena

Uusia muuntohuumeita ja lääkeaine remimatsolaami valvontaan huumausaineena

15.7.2021

Huumausainelain asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, kasveista ja valmisteista (543/2008) lisätään kolme uutta ainetta. Lääkekäyttöön tuleva bentsodiatsepiini remimatsolaami luokitellaan Suomessa huumausaineeksi. Samaan aikaan huumausainelain asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) lisätään 8 uutta muuntohuumeena käytettyä ainetta ja poistetaan kaksi huumausaineluokituksen saavaa ainetta.

Muuntohuumeiden ja lääkeaineiden huumausaineluokittelun arvioinnista vastaava Fimea ehdotti nyt valvontaan otetuista uusista aineista lääkekäyttöön tulevan remimatsolaamin huumausaineluokittelua, koska aine rinnastuu vaikutusten perusteella muihin huumausaineena valvonnassa oleviin bentsodiatsepiineihin. Remimatsolaamia sisältäville valmisteille vaaditaan luokittelun jälkeen huumausainelain mukaisia tuonti- ja vientilupia sekä edellytetään kirjanpitoa ja tiettyjä varastointivaatimuksia. Fimea totesi ehdotuksessaan saman valvonnan tason olevan soveltuva kuin mitä muillekin bentsodiatsepiineja sisältäville lääkevalmisteille edellytetään.

Tämän lisäksi EU:n riskienarviointimenettelyn seurauksena valvontaan otetaan huumausaineena kaksi muuntohuumeena käytettyä synteettistä kannabinoidia. Niistä on aiheutunut merkittäviä terveyshaittoja Euroopassa ja muualla maailmassa, Suomessa näitä aineita on tavattu hyvin vähän. Aineilla ei ole tunnettuja lääkkeellisiä tai teollisia käyttötarkoituksia.

Kolmas muutos huumausaineasetukseen koskee Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vuoden 1961 yleissopimuksen luetteloon tehtäviä muutoksia. Huhtikuussa tehdyn päätöksen mukaisesti kansainväliseen valvontaan otetaan Suomessa jo aiemmin valvonnassa ollut huumausaine isotonitatseeni. Tämän lisäksi joulukuussa 2020 tehdyn päätöksen mukaisesti kannabis ja kannabishartsi poistetaan kaikkein vaarallisimpien aineiden listasta IV. Kannabis ja kannabishartsi ovat jatkossakin yleissopimuksen listassa I, mutta nyt tehdyllä muutoksella tavoiteltiin ensisijassa kannabinoidien mahdollisen lääkekäytön ja haittojen tutkimuksen esteiden poistamista, joita kansallisesti joissain maissa oli. Suomessa tämä muutos ei käytännössä tuo mukanaan muutoksia, koska tällaisia lainsäädännöllisiä esteitä ei ole ollut.

Neljäntenä muutoksena kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi Fimea ehdotti 8 uutta muuntohuumetta. Aineista 7 on raportoitu Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään ja yksi on tällaisen aineen paikkaisomeeri. Aineista on tehty havaintoja Suomessa eivätkä ne ole aiemmin olleet valvonnan piirissä. Näillä aineilla ei ole tunnettuja teollisia tai lääkkeellisiä käyttötarkoituksia.

Valtioneuvoston asetuksien muutokset tulevat voimaan 9. elokuuta 2021.

Muutokset huumausaineluetteloon

Uudet huumausaineet 4F-MDMB-BICA ja MDMB-4en-PINACA on arvioitu EU:n riskienarviointimenettelyssä ja lisätty neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS liitteeseen huumausaineena pidettävistä aineista. Näitä kannabiksen vaikutusta vaikutuksiltaan muistuttavia aineita on siten jatkossa pidettävä koko EU:n alueella huumausaineina.

Remimatsolaami arvioitiin kansallisesti, joten sitä pidetään jatkossa Suomessa huumausaineena eikä tällä luokittelulla ole vaikutusta muiden maiden mahdolliseen luokitteluun tälle lääkeaineelle. Muista maista esimerkiksi Yhdysvallat on jo aiemmin lisännyt tämän bentsodiatsepiinin omaan kansalliseen luetteloonsa huumausaineena valvottavista aineista. Remimatsolaamia sisältävä lääkevalmiste on saanut EU:ssa myyntiluvan kauppanimellä Byfavo.

Isotonitatseenin osalta on kansainvälisestä valvonnasta huumausaineena päätetty YK:n huumausainetoimikunnan kokouksessa huhtikuussa 2021. Tämä aine oli aiemmin päätetty jo ottaa valvontaan Suomessa sekä myöhemmin Euroopan unionissa, joten isotonitatseenin paikka asetuksen liitteissä ainoastaan muuttuu.

Huumausaineina valvotaan jatkossa seuraavia uusia aineita:

 • 4F-MDMB-BICA
 • MDMB-4en-PINACA
 • Remimatsolaami

Edellisten muutosten lisäksi asetuksessa muuttuu kannabiksen ja kannabishartsin listaus siten, että kannabis ja kannabishartsi poistetaan vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listasta IV, johon on listasta I nostettu erikseen vaarallisimpia huumausaineita, joilla on vain vähäistä lääkkeellistä käyttöä. Maailman terveysjärjestö suositteli tätä muutosta ja se hyväksyttiin jäsenmaiden toimesta YK:n huumausainetoimikunnan kokouksessa joulukuussa 2020. Muutoksella ei ole vaikutusta kannabiksen ja kannabishartsin kansainväliseen luokitteluun huumausaineena eikä sillä myöskään ole käytännön vaikutusta valvontaan Suomessa.

Muutokset kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon

Asetukseen (1130/2014) kuluttajamarkkinoilta kielletyistä aineista lisätään 8 uutta ainetta (alla myös taulukossa).

Asetuksesta poistetaan edellä mainitut ja nyt huumausaineluokittelun saaneet synteettiset kannabinoidit (4F-MDMB-BICA ja MDMB-4en-PINACA).

 • Deoksimetoksetamiini
 • N-etyyliheptedroni
 • 4-HO-DPT
 • 2-Kloorimetkatinoni (2-CMC)
 • Mefedreeni
 • 3-Metoksifenmetratsiini
 • Metoksisopropamiini
 • 4F-3-Metyyli-α-PVP

Huumausainelain tavoitteena on huumausaineiden laittoman Suomeen tuonnin, Suomesta viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaantumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentäminen.

Luokiteltaessa aine huumausaineeksi tulee kielletyksi sen valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö. Nämä tulevat vain tietyissä tapauksissa ja luvanvaraisena sallituksi. Huumausainelain ja huumausaineiden lähtöaineita koskevien asetusten mukaisia lupia myöntää Fimea. Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen aineiden valmistus, tuonti Suomen alueelle, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on kielletty.


Lue lisää:

Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021

Kuluttajamarkkinoilta kiellettävät aineet elokuu 2021 (pdf)

Huumausainepolitiikka

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008, Finlex)

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014, Finlex)

Lisätietoja antaa

 • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 552 3241
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.