Sisältöjulkaisija

null Uusi SSRI-lääke ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon

Uusi SSRI-lääke ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon

5.3.2009

Uusi SSRI-lääke ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon

Ennenaikaisen siemensyöksyn eli ejakulaation hoitoon on hyväksytty uusi lääke. Ruotsi viitejäsenvaltiona sekä Suomi, Itävalta, Espanja, Italia ja Portugali tunnustavina jäsenvaltioina hyväksyivät myyntiluvan dapoksetiinille, uudelle serotoniinin takaisinottoa estävälle lääkeaineelle (SSRI-lääkkeelle). 

Psykologisten tekijöiden on aikaisemmin arveltu olevan ennenaikaisen ejakulaation syy. Tällaisesta arkaluonteisesta seksuaaliseen suorituskykyyn liittyvästä ongelmasta ei häveliäisyyssyistä johtuen ole paljon yleisesti uskallettu puhua. Ongelman tiedetään kuitenkin alentavan itsetuntoa, aiheuttavan ahdistuneisuutta sekä hyvin monimuotoisia ongelmia parisuhteessa. 90-luvulla tehtyjen tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että psykologisten tekijöiden ohella ongelman taustalla on myös fysiologisia syitä liittyen erityisesti serotoninergiseen mutta myös dopaminergiseen ja adrenergiseen neurotransmissioon.

Markkinoilla olevien, pääasiassa masennustilojen hoitoon tarkoitettujen, SSRI-lääkkeiden tiedetään aiheuttavan monenlaisia seksuaalitoimintoihin liittyviä haittoja, mm. siemensyöksyn viivästymistä. Nyt tätä SSRI-lääkkeiden tunnettua haittavaikutusta hyödynnetään terapiassa. Ennenaikaisen ejakulaation eston hoidoksi on kehitetty farmakokinetiikaltaan muista SSRI-lääkkeitä poikkeava lääkeaine, dapoksetiini.

Dapoksetiini imeytyy suun kautta otettaessa nopeasti, joten lääkeaineen huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin 1.5 tunnin kuluttua tabletin ottamisesta. Lisäksi dapoksetiini metaboloituu maksassa ja eliminoituu elimistöstä nopeasti. Vuorokauden kuluttua tabletin ottamisesta dapsoksetiinin pitoisuus plasmassa on enää alle 5 % huippupitoisuudesta.

Dapoksetiniinia suositellaan otettavaksi 30 mg 1-3 tuntia ennen aiottua yhdyntää. Mikäli toivottua vastetta ei saavuteta, voidaan kerta-annos nostaa 60 mg:aan haittavaikutusten niin salliessa. Kerta-annosten väli tulisi olla vähintään 24 tuntia. Lääkkeen yksilöllinen teho ja siedettävyys on arvioitava neljän käyttöviikon tai 6 annoksen jälkeen, jolloin tulee tehdä päätös lääkityksen jatkamiseksi tai lopettamiseksi.

Dapoksetiinin haittavaikutukset ovat pääasiassa samoja kuin muilla SSRI-lääkkeillä. Huomattavan moni (noin 0.5 %; 0.06 – 0.64 %) dapoksetiinia käyttäneestä henkilöstä on kuitenkin pyörtynyt (kokenut vasovagaalisen kollapsin) noin kolmen tunnin sisällä tabletin ottamisesta. Tämän haitan estämiseksi tabletti suositellaan otettavaksi riittävän vesimäärän kera. Alkoholin käyttöä ei suositella samanaikaisesti, sillä se voi lisätä neurokardiogeenisten haittojen kuten pyörtymisen riskiä.

Ennenaikaisen siemensyöksyn estoon on nyt siis tarjolla uusi lääke, jonka käyttöön kannattaa kuitenkin suhtautua varauksellisesti siihen liittyvien kardiovaskulaaristen sekä muiden SSRI-lääkkeisiin liittyvien tunnettujen haittojen vuoksi. Dapoksetiinia määrättäessä on muistettava myös vakavien farmakodynaamisten ja farmakokineettisten yhteisvaikutusten riski.

Lue lisää:

Valmisteyhteenveto: Priligy 30 ja 60 mg tabletti

Sanasto:

Selektiivinen serotoniinin takaisinoton estäjä (SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor)