Sisältöjulkaisija

null Uudella Euroopan neuvoston päätöslauselmalla edistetään lääkkeiden järkevää käyttöä Euroopassa

Uudella Euroopan neuvoston päätöslauselmalla edistetään lääkkeiden järkevää käyttöä Euroopassa

25.3.2020

Euroopan neuvoston ministerikomitea on antanut uuden Euroopan neuvoston päätöslauselman farmaseuttisen hoidon (pharmaceutical care) toteuttamisesta potilaiden ja terveydenhuoltopalvelujen hyväksi1. Päätöslauselmalla edistetään lääkkeiden järkevää käyttöä ja hoidon laatua kaikkialla Euroopassa.

Päätöslauselmassa määritellään puitteet farmaseuttisen hoidon edistämiseksi ja toteuttamiseksi terveydenhuoltojärjestelmissä kansallisella tasolla. Farmaseuttisen hoidon keskeinen ajatus on farmaseuttisen henkilöstön asiantuntemuksen hyödyntäminen lääkkeiden asianmukaisen käytön ja terveyden edistämiseen sekä paikallisella että kansallisella tasolla.

Päätöslauselmassa käytetään Heplerin ja Strandin määrittämää farmaseuttisen hoidon määritelmää. Kyseisen määritelmän mukaan farmaseuttisella hoidolla tarkoitetaan ”lääkehoidon vastuullista toteuttamista selvien potilaan elämänlaatua parantavien tulosten saavuttamiseksi”, ja se ”on prosessi, jossa farmaseutti tai proviisori tekee yhteistyötä potilaan ja muiden ammattilaisten kanssa sellaisen lääkehoitosuunnitelman suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa, jolla potilaalle saadaan aikaan erityisiä hoitotuloksia”2.

Päätöslauselman laati ad hoc -työryhmä, johon kuului sairaalojen ja apteekkien farmaseutteja, tutkijoita ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten edustajia ja jonka työtä valvoi Euroopan neuvoston lääke- ja lääkehoitokomitea (CD-P-PH).

Päätöslauselmassa annetaan terveydenhuoltoviranomaisille kaikkialla Euroopassa ohjeita ja suosituksia, joilla tuetaan farmaseuttisen hoidon edistämistä ja toteuttamista terveydenhuoltojärjestelmien laatua parantavana tekijänä alueellisella ja kansallisella tasolla.

Yhteystiedot 

Caroline Larsen Le Tarnec, suhdetoiminnan osasto, lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö (EDQM), Euroopan neuvosto. Puhelin: +33 (0) 3 88 41 28 15 – sähköpostiosoite: caroline.letarnec@edqm.eu

Taustatietoa toimittajille: lisätietoja on saatavilla osoitteesta https://www.edqm.eu/.

Viitteet

1. Päätöslauselma CM/Res(2020)3 lääkehoidon toteuttamisesta potilaiden ja terveydenhuoltopalvelujen hyväksi.

2. Hepler C.D. ja Strand L.M., ”Opportunities and Responsibilities in Pharmaceutical Care”, American Journal of Hospital Pharmacy 1990; 47: 533-43.