Sisältöjulkaisija

null Tutkimusverkostolla lisää vaikuttavuutta, monitieteisyyttä ja osaamista lääkehoitoon

Tutkimusverkostolla lisää vaikuttavuutta, monitieteisyyttä ja osaamista lääkehoitoon

24.8.2018

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusseminaari kokosi lähes 60 aihepiirin parissa tutkimusta tekevää tutkijaa tai siitä kiinnostunutta. Päivän aikana pohdittiin rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman aikana perustetun verkoston toimintaa sekä mahdollistettiin verkostoituminen alan tutkijoiden välillä. Aamupäivän osuuden puheenjohtajana toimi professori Marja Airaksinen Helsingin yliopistosta ja iltapäivän osuudessa kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila, Fimeasta.

Päivä alkoi kahden keynote speakerin luennoilla, joissa käsiteltiin kalliiden lääkkeiden saavutettavuutta. Professori Alan Lyles toi puheessaan esiin sen, että hinta on kuitenkin lääkkeen hoidollisen arvon huono mittari. Samoin professori Heikki Ruskoahon puheessa tuotiin esille lääkkeen hoidollisen arvon arvioinnin tärkeys. Molemmissa esityksissä korostettiin tarvetta lääkehoitojen ja lääkehoitoprosessien vaikuttavuuden tutkimukselle terveydenhuollossa. Seminaari on katsottavissa videotallenteena.

 

Kommenttipuheenvuoroissa pohdittiin verkoston arvoa ja merkitystä

Seminaarissa kuultiin sosiaali- ja terveysministeriön, terveydenhuollon, Kelan ja yliopiston sekä lääketeollisuuden kommenttipuheenvuorot verkoston merkityksestä ja sen toiminnasta jatkossa.

Tutkimusverkosto nähtiin tärkeäksi ja arvokkaaksi yhteistyön rakentamisessa.  Verkoston toiminnan avulla lisätään lisää monitieteisyyttä, osaamista ja alan tutkimuksen tunnettuutta sekä vaikuttavuutta.

Kommenttipuheenvuoroissa korostui toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraaminen sekä tutkimuksen nivominen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä. Ongelmia tunnistavasta, kuvailevasta tutkimuksesta toivottiin siirryttävän ratkaisujen etsimiseen. Useassa kommenttipuheenvuorossa korostettiin myös sitä, että verkosto voi tukea tutkimustulosten viestimisessä päättäjille ja suurelle yleisölle.

Hissipuheet esittelivät rationaalisen lääkehoidon alueella tehtävää tutkimusta

Tutkijoilla oli mahdollisuus ilmoittautua pitämään seminaarissa nk. ”hissipuhe” ja kaikkiaan 13 tutkijaa kertoikin lyhyesti meneillään olevista tutkimushankkeistansa.

Useampi tutkija oli tarttunut lääkehoidon ongelmien selvittämiseen tai iäkkäiden lääkehoidon tutkimiseen. Joukossa oli myös tulevaisuuden teknologisen kehityksen ja lääkehoidon linkittäviä aiheita. Myös lääkitysturvallisuus sekä lääkepoliittisten päätösten vaikutusten arviointi ja terveysteknologioiden terveystaloudellinen arviointi olivat tutkimuksen alla olevien aiheiden joukossa. Lääkeinformaatioverkoston tutkimustyöryhmän toiminnasta ja Fimean toiminnasta rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen toteuttajana kerrottiin lyhyesti.

Ideoita tutkimusverkoston toimintaan

Päivän aikana pyydettiin – ja saatiin – ideoita siitä, minkälaisen toiminnan avulla yhteistyötä ja verkostoitumista voitaisiin parhaiten edistää. Keskustelun ja yhteistyön mahdollistamiseksi toivottiin järjestettävän erilaisia tapaamisia myös jatkossa. Lisäksi todettiin tarve kanavalle, joka mahdollistaa tutkimustiedon jakamisen sekä keskustelun ja yhteistyön verkoston sisällä. Tähän tarpeeseen päätettiin perustaa LinkedIn -ryhmä verkostolle.

Tutkimusverkostoon voi liittyä ilmoittautumalla Katri Hämeen-Anttilalle sähköpostitse. Voit antaa palautetta seminaarista.

Palautekyselyyn

Esitykset:

Welcome to the seminar
Ulla Närhi, Ministry of Social Affairs and Health (pdf)

High cost medicines – how to make them affordable
Alan Lyles, professor, University of Baltimore: international perspective (pdf)
Heikki Ruskoaho, professor, University of Helsinki: Finnish perspective (pdf)

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto
Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea (pdf)

Kommenttipuheenvuorot:
Heidi Tahvanainen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö (pdf)
Johanna Tulonen-Tapio, avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri, Etelä-Karjalan terveyskeskus, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) (pdf)
Leena Saastamoinen, erikoistutkija, Kela (pdf)
Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, Itä-Suomen yliopisto (pdf)
Nadia Tamminen, analyytikko, Lääketeollisuus ry. (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Hanna-Mari Jauhonen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3512
  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi