Sisältöjulkaisija

null Suomi sai kansallisen lääkeinformaatiostrategian

Suomi sai kansallisen lääkeinformaatiostrategian

8.2.2012

Suomessa on ensimmäistä kertaa laadittu kansallinen lääkeinformaatiostrategia, joka kokoaa yhteen terveydenhuollon ja lääkealan toimijat. Strategialla pyritään turvaamaan kansalaisten tehokas, turvallinen ja taloudellinen lääkehoito.

Viime vuosina potilaan omaa roolia ja aktiivisuutta terveyden ylläpitämisessä ja sairauden hoidossa on korostettu. Samaan aikaan virallisten ja epävirallisten lähteiden paljous on muodostunut haasteeksi sekä potilaille että terveydenhuoltohenkilöstölle. Siksi puolueettoman ja luotettavan tiedon löytäminen sekä olemassa olevan tiedon arviointi on tärkeää.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean julkaisemassa strategiassa kuvataan kattavasti lääkeinformaatiotoiminnan nykytila, eri toimijoiden hyvät käytännöt sekä lääkeinformaatiotoiminnan puutteet ja haasteet. Strategia on laadittu yhteistyössä terveydenhuollon ja lääkealan eri toimijoiden kanssa.

Strategian tärkeimpänä tavoitteena on lisätä näyttöön perustuvaa, puolueetonta ja luotettavaa tietoa väestölle ja terveydenhuollon ammattilaisille. Oikea tieto tukee potilaan turvallista lääkehoitoa, ja kansalaisten näkökulmasta lääkeinformaatio voidaan nähdä oikeutena, jonka tulisi liittyä oleellisena osana lääkehoitojen toteuttamiseen.

Fimea kokoaa lääkeinformaatioverkoston

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean laatimassa kansallisessa lääkeinformaatiostrategiassa on luotu yhteiset tavoitteet vuoteen 2020, joilla varmistetaan lääkkeiden käyttäjille, terveydenhuollolle ja ter-veydenhuollon ammattilaisille luotettava ja puolueeton tieto lääkkeistä ja lääkehoidoista.

Lääkeinformaation määrää voidaan lisätä ja laatua parantaa parhaiten yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa. Tavoitetila vuoteen 2020 onkin, että Suomessa toimii lääkealan toimijoiden moniammatillinen, kansallinen verkosto, joka tuottaa ja välittää näyttöön perustuvaa, puolueetonta ja luotettavaa tietoa väestölle ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Myös Euroopassa lääkeinformaatioon on viime vuosina kiinnitetty runsaasti huomiota. Esimerkiksi Euroopan komission perustama lääkefoorumi on laatinut suosituksia potilaille suunnatun informaation laadusta ja tiedon välittämisestä terveydenhuollon eri sektoreilla.

Fimea käynnistää verkoston kokoamisen lääkeinformaation koordinaatioryhmän perustamisella. Strategiassa nostetaan esiin useita toimenpide-ehdotuksia. Verkoston tehtävänä olisi suositella, mitä toimenpide-ehdotuksia lähdetään yhteistyössä viemään eteenpäin.

Vuoden 2020 tavoitteet terveydenhuollolle ja väestölle

Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 koskettavat sekä terveydenhuoltoa että väestöä. Tavoitteena on, että tavoitekauden loppuun mennessä kaikki terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät luotettavia tiedonlähteitä ja palveluja ja että terveydenhuollon lääkeosaaminen on korkeatasoista ja moniammatillista. Lääkeneuvonta perustuu valtakunnallisiin suosituksiin ja paikallisiin sopimuksiin.

Tavoitteena on lisäksi, että lääkkeiden käyttäjät hyödyntävät luotettavia tiedonlähteitä ja palveluja ja koko väestön terveyden lukutaito on hyvä.

Strategiset tavoitteet ja tehtävät 2012–2020, väestö ja potilaat

Lääkkeiden käyttäjät hyödyntävät luotettavia tiedonlähteitä ja palveluja

 • Luotettavaa lääketietoa on tarjolla
 • Pakkausselosteiden luettavuutta ja käytettävyyttä kehitetään
 • Kielivähemmistöille ja muille erityisryhmille suunnattua lääkeinformaatiota tuotetaan
 • Lääkeinformaation välittämiseksi lisätään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä

Väestön terveyden lukutaito on hyvä

 • Lasten ja aikuisten terveyden lukutaitoa edistetään

Strategiset tavoitteet ja tehtävät 2012–2020, terveydenhuollon ammattilaiset

Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät luotettavia tiedonlähteitä ja palveluja

 • Luotettavien tiedonlähteiden tunnettuutta lisätään
 • Lääketiedon saavutettavuutta ja käytettävyyttä kehitetään
 • Lääkehoidon erityisosaajia ja -palveluita hyödynnetään

Terveydenhuollon lääkeosaaminen on korkeatasoista ja moniammatillista

 • Lääkehoidon osaamista ja lääkeneuvonnan koulutusta kehitetään
 • Perus- ja täydennyskoulutuksessa painotetaan potilaskeskeisyyttä, moniammatillisuutta ja omahoidon tukemista.

Lääkeneuvonta perustuu valtakunnallisiin suosituksiin ja paikallisiin sopimuksiin

 • Terveydenhuollon lääkeneuvontaa yhdenmukaistetaan
 • Lääkeinformaatiolla tuetaan lääkehoidon toteuttamista eri toimintaympäristöissä
 • Lääkeneuvonta itsehoidossa varmistetaan

Lue lisää:

Lääkeinformaatio

Julkaisut: Lääkeinformaatiostrategia

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 050 577 3075

Pertti Happonen, johtaja, p. (09) 4733 4542Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi