Takaisin edelliselle sivulle

Selvitys lääkeyritysten apteekeille antamista alennuksista

Selvitys lääkeyritysten apteekeille antamista alennuksista

2.6.2005

Selvitys lääkeyritysten apteekeille antamista alennuksista

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 7.3.2005 Lääkelaitosta selvittämään, missä määrin ja miten suuria alennuksia lääkkeiden valmistajat ja maahantuojat myöntävät yksittäisille apteekeille sekä ovatko myönnetyt alennukset lääkelain 57 b ja 92 §:n tai muiden lääkelain säädösten vastaisia. Lisäksi Lääkelaitosta pyydettiin ryhtymään selvitysten edellyttämiin toimenpiteisiin säännösten vastaisten menettelyjen johdosta. Selvityksen tulokset tuli toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 15.6.2005.

Tietojen saamiseksi Lääkelaitos lähetti selvityspyynnön apteekkareille ja myyntiluvanhaltijoille. Lääkelaitos sai pyydetyt selvitykset 605 apteekilta ja 60 lääkeyritykseltä.

Alennusten antaminen lääkkeiden tukkuhinnoista on verrattain yleistä. Lääkeyrityksistä 43 ilmoitti tehneensä hankinta- ja yhteistyösopimuksia ja myöntäneensä apteekeille alennuksia. Yhteensä 16 apteekkaria ilmoitti, ettei ole tehnyt lääkeyritysten kanssa alennuksiin oikeuttavia sopimuksia.

Alennukset koskevat sekä itsehoito- että reseptilääkkeitä. Alennukset ovat joko ostokertakohtaisia tai perustuvat määräaikaisiin sopimuksiin. Ostokertakohtaiset alennukset liittyvät yleensä tarjouksiin, kampanjoihin tai lääke-edustajien käynteihin, ja ne ovat pääsääntöisesti paljousalennuksia. Sopimuksista suurin osa on lääkeyritysten ja yksittäisten apteekkien välisiä, mutta sopijaosapuolena voi olla myös ns. apteekkiketju tai ns. ostorengas. Osalla apteekeista on useita päällekkäisiä sopimuksia eri yritysten kanssa.

Itsehoitolääkkeitä koskevissa sopimuksissa alennukset vaihtelevat 3-35 %:n välillä. Yksittäisen tuotteen alennus voi olla suurempikin. Alennuksille asetetut ehdot liittyvät yleensä kyseisen valmisteen markkinointiin; tuotteelle on mm. edellytetty hyllytilaa tai näkyvyyttä.

Reseptilääkkeistä annetut alennukset kohdistuvat nimenomaan lääkevaihdon piirissä oleviin lääkkeisiin. Sopimuksissa on tavallisimmin määritelty kiinteä perusalennus, joka koskee kaikkia tai erikseen määriteltyjä yrityksen reseptilääkkeitä. Perusalennuksen suuruus vaihtelee 2-20 %:n välillä. Lisäksi eräät yritykset ovat määritelleet myynnin määrään ja sen kasvuun sidoksissa olevia lisäalennuksia. Liikevaihdoltaan suuremmat apteekit saavat yleensä suurempia alennuksia kuin pienemmät. Apteekkiketjuille myönnetyt alennukset ovat pääsääntöisesti suurempia kuin yksittäisille apteekeille myönnetyt alennukset.

Lääkeyritysten ja apteekkien väliset sopimukset ovat oikeudelliselta luonteeltaan yhteistyösopimuksia, joissa määritellään ehtoja, joita noudattamalla apteekkari saa sopimuksessa mainituista lääkkeistä alennusta, varastoarvon alenemisesta syntyvää hyvitystä tai hyvitystä varastossa vanhentuneista lääkkeistä. Tavallisimmat sopimuksiin kirjatut sitoumukset koskevat yrityksen tuotteiden ensisijaisuutta lääkevaihdossa. Sanktioita, kuten esimerkiksi sopimussakkoja, ei sopimuksiin ole kirjattu.

Lääkelaissa ei ole säädetty lääkeyritysten ja apteekkien välisistä alennussopimuksista. Alennussopimusten voidaan katsoa sitovan apteekkia tietyn valmisteen toimittamiseen lääkevaihtotilanteissa. Sopimuksia ei kuitenkaan voida pitää lääkelain vastaisina, koska lääkelakiin säädettiin nimenomaisesti liikkumavara nk. hintaputken muodossa, jotta saatavilla olisi aina valmiste, jota apteekki voi halvempana toimittaa. Selvityksen perusteella on arvioitavissa, että lääkeyritysten ja apteekkien solmimilla sopimuksilla ei ole rikottu lääkelain säännöksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksessa lääkelain muuttamista koskevaksi hallituksen esitykseksi on lääkelakiin esitetty lisättäväksi uusi 37 a §, jolla lääkkeiden tukkuhinnat yhdenmukaistettaisiin. Lääkelaitos kannattaa ehdotettua lääkelain muutosta esitetyssä muodossa siten, että se koskisi sekä resepti- että itsehoitolääkkeitä.

Lue lisää:

Lähetekirje 2.6.2005 (pdf)

Selvitys lääkeyritysten apteekeille antamista alennuksista 2.6.2005 (pdf)

Lisätietoja antavat:

osastopäällikkö, professori Liisa Turakka, puh. (09) 4733 4221

lakimies Risto Salmi, puh. (09) 4733 4220, 040 722 2811

yliproviisori Sami Paaskoski, puh. (09) 4733 4204

Jaa tämä sivu