Sisältöjulkaisija

null Sairaanhoitajareseptien tarkistaminen apteekeissa

Sairaanhoitajareseptien tarkistaminen apteekeissa

7.8.2012

Sairaanhoitajareseptien tarkistaminen apteekeissa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on myöntänyt ensimmäisille sairaanhoitajille rajatut lääkkeenmääräämisoikeudet heinäkuussa 2012. Valvira on toimittanut kaikille apteekeille tiedot ensimmäisistä luvansaaneista sairaanhoitajista.

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeus merkitään Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin, Terhikkiin, mutta tieto ei näy ammattihenkilörekisterin julkisesta osiosta, JulkiTerhikistä. Jatkossa tiedot sairaanhoitajien rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta ja yksilöintitunnuksesta toimitetaan Valvirasta Kelaan, ja Kela välittää nämä tiedot apteekeille.

Sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen edellytyksenä on Valviran myöntämän oikeuden lisäksi terveyskeskuksen vastaavan lääkärin antama kirjallinen määräys. Määräyksen voi antaa ainoastaan sairaanhoitajan työnantaja.

Jos alueen terveyskeskuksen päivystyspalvelut hoitaa sairaanhoitopiiri, ja sairaanhoitaja on sairaanhoitopiirin palveluksessa, määräyksen antaa sairaanhoitopiirin johtava lääkäri. Vastaavan tai johtavan lääkärin antamasta kirjallisesta määräyksestä käy ilmi muun muassa sairaanhoitajan yksilöintitiedot, työnantajaa ja toimenkuvaa koskevat tiedot sekä luettelo lääkkeistä, joita määräämisoikeus koskee. Määräyksestä ilmenee myös lääkkeen määräämiseen mahdollisesti liittyvät ehdot tai rajoitukset.

Tarkemmat säännökset lääkkeistä ja tautitiloista, joita rajattu lääkkeenmäärääminen voi koskea, on annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella lääkkeen määräämisestä (1088/2010).

Koska sairaanhoitajan oikeus määrätä lääkkeitä on sidottu terveyskeskukseen, jossa hän työskentelee, työpaikan vaihtuessa tarvitaan uusi kirjallinen määräys vastaavalta lääkäriltä.

Epäselvissä tapauksissa apteekin tulee tarkistaa sairaanhoitajan lääkemääräyksen asianmukaisuus ensisijassa paikkakuntansa terveyskeskuksen vastaavalta lääkäriltä.

Paikallisen terveyskeskuksen kanssa kannattaa sopia menettelytavoista, joilla apteekit saavat automaattisesti tiedot terveyskeskuksen palveluksessa olevien sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeuksista, rajauksista ja oikeuksiin mahdollisesti tapahtuneista muutoksista.

Lisäksi on hyvä sopia, miten oikeuksien tarkistaminen ongelmatilanteissa on molempien osapuolien kannalta sujuvinta tehdä. Apteekkien on syytä olla asiassa aloitteellisia terveyskeskuksen suuntaan.

Lue lisää:

Valviran tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010)

Määrättävissä olevat lääkkeet (asetuksen liitteet) (pdf)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)

Fimean määräys lääkkeiden toimittamisesta (5/2011) (pdf)

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja, p. (09) 4733 4210, 050 511 1756

Noora Oinonen, yliproviisori, p. (09) 4733 4569

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.