Sisältöjulkaisija

null Osallistu Euroopan farmakopean asiantuntija- ja työryhmäverkostoon – ryhmiin haetaan uusia jäseniä

Osallistu Euroopan farmakopean asiantuntija- ja työryhmäverkostoon – ryhmiin haetaan uusia jäseniä

15.7.2019

Euroopan farmakopean (Ph.Eur.) asiantuntija- ja työryhmien menossa oleva kolmen vuoden toimikausi on päättymässä. Syksyn 2019 aikana ryhmiin nimetään uudet jäsenet seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi. 

Osa työryhmäjäsenyyksistä voidaan täyttää sidosryhmien (kuten lääketeollisuus, viranomaiset, apteekit, yliopistot) edustajilla, mikäli ehdokkailla on tarvittavaa asiantuntemusta ja mahdollisuus osallistua muutamia kertoja vuodessa Strasbourgissa pidettäviin kokouksiin (työstä ei makseta palkkiota ja osallistumiskulut kukin jäsen hoitaa itse). Asiantuntija- ja työryhmät tehtävineen ja vaatimukset jäsenten asiantuntemuksen osalta löytyvät erillisestä ”Terms of Reference and Profile for Members” -dokumentista. Vaatimukset vaihtelevat ryhmittäin. 

Ilmoittautumisaika ehdokkaaksi päättyy 16. syyskuuta 2019. Tarkemmat ohjeet ehdokkaaksi ilmoittautumisesta ovat jäljempänä.

Euroopan farmakopea ja farmakopeatoiminta

Euroopan farmakopea on Euroopan neuvoston julkaisema normikokoelma, joka sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Valmistelutyötä koordinoi Strasbourgissa sijaitseva Euroopan neuvoston lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö, (EDQM, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare), joka on läheisesti vuoropuhelussa Euroopan unionin, Euroopan lääkevalvontaviraston ja kansallisten lääkevalvontaviranomaisten kanssa. 

Farmakopeatoiminnalla pyritään edistämään kansanterveyttä, helpottamaan lääkkeiden vapaata liikkuvuutta Euroopassa, varmistamaan Euroopasta vietyjen ja sinne tuotujen lääkkeiden laatu sekä tuottamaan tarkoituksenmukaisia tekstejä sidosryhmien tarpeisiin. 

Euroopan farmakopean monografioiden ja ohjeiden varsinainen valmistelutyö tehdään farmakopeakomission nimittämissä asiantuntija- ja työryhmissä sekä jäsenmaiden laboratorioissa. 

Suomi on ollut farmakopeatyössä mukana jo yli neljä vuosikymmentä, ja toimii siinä edelleen aktiivisesti sidosryhmien intressit ja Fimean strategiset painopistealueet huomioiden. 

Ehdokkaaksi ilmoittautuminen

Tehtävästä kiinnostuneelta henkilöltä edellytämme seuraavaa:

 • tarvittavaa asiantuntemusta (vaatimukset vaihtelevat ryhmittäin)
 • riittävää motivaatiota ja aktiivisuutta osallistua Ph.Eur. -asiantuntijatyöhön
 • mahdollisuutta osallistua muutamia kertoja vuodessa paikan päällä Strasbourgissa pidettäviin kokouksiin (Työstä ei makseta palkkiota eikä Fimea maksa osallistumisesta aiheutuvia kuluja.)
 • laboratoriotestausvalmiutta (edellytys lähes kaikissa ryhmissä)
 • kykyä työskennellä itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
 • hyvää englannin kielen taitoa (ranskan kielen taito on etu)

Lisäksi toivottavaa on:

 • kyky löytää ratkaisumalleja ongelmatilanteisiin
 • diplomaattinen ja rakentava asenne eri jäsenmaiden edustajia kohtaan

Jos mielenkiintosi heräsi ja haluat ilmoittautua ehdokkaaksi:

 • tutustu huolella ”Terms of Reference and Profile for Members” -dokumenttiin (ks. lue lisää);
 • vastaa lyhyesti yllä mainittuihin tehtävän hoitoon liittyviin edellytyksiin 
 • laadi ajan tasalla oleva vapaamuotoinen ansioluettelo englanniksi siten, että se sisältää Terms of Reference and Profile for Members - dokumentissa esitetyt työryhmäkohtaiset vaatimukset, 
 • täytä huolella Declaration of Interest- ja jäseneksi ilmoittautumislomakkeet. Lomakkeet löytyvät alta kohdassa ”Lue lisää”. 
 • Lähetä edellä mainitut dokumentit määräpäivään 16.9.2019 mennessä osoitteeseen FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi

Ehdokkaaksi ilmoittautumisaika päättyy 16.9.2019.

Ehdokkaaksi ilmoittautuminen ei ole vielä tae valinnasta. Suomen jäsenehdokaslistan laatii Fimean farmakopeatoimintaa koordinoiva farmakopeaviranomainen. Virallisesti jäsenet nimetään farmakopeakomission kokouksessa marraskuussa 2019. 

Yhteydenotot ainoastaan sähköpostitse: FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi

Lue lisää:

EDQM - Join the network!

Ph.Eur. asiantuntija- ja työryhmät – Terms of Reference and Profile for Members

Declaration of Interest (DoI) (pdf)

Ilmoittautumislomake jäseneksi (pdf)

Lisätietoja antaa

 • FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi