Sisältöjulkaisija

null Lausunto 29.4.2002 Elintarvikevirastolle Terveysväitteiden valvontaoppaan sisällöstä

Lausunto 29.4.2002 Elintarvikevirastolle Terveysväitteiden valvontaoppaan sisällöstä

8.5.2002

Lausunto 29.4.2002 Elintarvikevirastolle Terveysväitteiden valvontaoppaan sisällöstä

Elintarvikevirasto on valmistellut Lääke- ja terveysväitteiden valvontaoppaan korvaavaa Terveysväitteiden valvontaopasta, jonka tarkoituksena on selventää elintarvikelain (361/1995) 6 §:n tulkintaa mm. lääkkeiden ja elintarvikkeiden välisestä rajanvedosta. Valvontaoppaan uudistaminen tuli ajankohtaiseksi säännöksen muutoksen vuoksi (ks. HE 73/2001).

Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan valvontaopas lausunnolla olleessa muodossaan lisää tulkinnanvaraisuutta ja hämärtää rajanvetoa lääkkeen ja elintarvikkeen välillä. Oppaassa on käytetty käsitteitä "sairauksien ennalta ehkäiseminen" ja "sairauden riskin vähentäminen" siitäkin huolimatta, että jo eduskunnan talousvaliokunta on todennut, että käsitteet ovat lähellä toisiaan ja tulkinnanvaraisia. Lääkelaitoksen mukaan esitetyt vaatimukset terveys- ja sairauden riskin vähentämisväitteiden tueksi ovat epämääräiset eikä väitteiden oikeellisuutta tai niiden perustana olevaa tutkimusnäyttöä arvioida. Tulkinnanvaraisuus on omiaan aiheuttamaan hämmennystä kuluttajissa ja hankaloittamaan valvontaa.

Terveysväitteiden valvontaoppaan määritelmä elintarvikkeista kattaa myös ns. "funktionaaliset" elintarvikkeet ja lääkkeitä muistuttavat erityisvalmisteet. "Funktionaalisia" elintarvikkeita ei ole määritelty Suomen lainsäädännössä ja Euroopan Komissio on ilmoittanut vasta harkitsevansa yhteisölainsäädännön tarkistamista terveysväitteiden osalta. Lääkelaitos toteaa, että "funktionaalisten" elintarvikkeiden koostumuksen osalta tulisi selkeästi sanoa, että tuotteen funktionaalisuus ei voi perustua elintarvikkeeseen lisättävään lääkeaineeseen ja lääkeluettelon rohdokseen.

Lääkerohdosten osalta on Euroopan yhteisöjen komissiossa vireillä lääkedirektiivin 2001/83/EY muutos, joka koskee pitkään käytössä olleita vakiintuneita kasviperäisiä lääkevalmisteita (komission ehdotus 17.1.2002). Tämän direktiivin alaiset rohdokset hyväksytään Euroopan unionin alueella vain lääkevalmisteena, ei elintarvikkeena ja tämä tulee selkiyttämään rajanvetoa tällä hämärällä alueella.

Lue lisää: lausunto 29.4.2002

Lisätietoja antaa tarvittaessa ylilääkäri Sari Ekholm farmakologiselta osastolta, sari.ekholm@nam.fi