Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden käyttäjät tyytyväisiä tarjolla olevaan lääketietoon

Lääkkeiden käyttäjät tyytyväisiä tarjolla olevaan lääketietoon

13.6.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan lääkkeisiin liittyvää tietoa näyttäisi olevan suhteellisen hyvin saatavilla lääkkeiden käyttäjille. Myöskään lääkkeisiin liittyvän tiedon hyödyntämistä ei yleensä koeta vaikeaksi.

Fimean toteuttama kysely oli suunnattu lääkkeiden käyttäjille, ja se on osa lääkeinformaatioverkoston tekemää kehittämistyötä. Lääkeinformaatioverkoston tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisessa, tunnetuksi tekemisessä ja niiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Kysely toteutettiin Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmän aloitteesta.

Vastaajista 55 % oli sitä mieltä, että lääkkeistä on saatavilla riittävästi tietoa. Lähes 80 % kertoi tarvitsevansa tietoa lääkkeistä erityisesti silloin, kun lääkäri määrää uuden lääkkeen. Kysymyksiä herää myös lääkkeen käytön aikana, esimerkiksi silloin, kun epäilee lääkkeen aiheuttavan haittavaikutuksia (57 %), kun aloittaa uuden lääkkeen käytön kotona (51 %) tai kun lukee pakkausselostetta (46 %). Tietoa toivottiin eniten lisää lääkkeiden turvallisuudesta, esimerkiksi tietoa yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden kanssa (78 %) ja haittavaikutuksista (63 %). Tietoa toivottiin myös lääkkeen vaikutustavasta (56 %) ja siitä, kuinka kauan lääkkeen käyttöä voi tai pitää jatkaa (54 %), sekä lääkkeen käytöstä koituvasta hyödystä (50 %).

Vastaajista 90 % oli lukenut pakkausselostetta paljon tai jonkin verran lääkitykseen liittyvissä asioissa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Myös apteekin farmaseutti tai proviisori (83 %), lääkäri (72 %) ja internet (68 %) olivat paljon käytettyjä tietolähteitä. Noin 80 % vastaajista ilmoitti etsivänsä tietoa yleensä useammasta eri tietolähteestä.

Eri lähteistä löytynyt tieto koettiin pääsääntöisesti yhdenmukaiseksi. Kuitenkin neljäsosa vastaajista koki, että osa eri lähteistä löytyneestä tiedosta oli erilaista ja 3 % vastaajista, että eri tietolähteissä on täysin ristiriitaista tietoa. Näistä ristiriitaista tietoa saaneista 15 % päätti olla käyttämättä lääkettä (kaikista kyselyyn vastanneista 3 %).

Tutkimuksen tuloksilla on merkitystä

Tutkimustulokset auttavat lääkeinformaatiota kehittävää työryhmää tunnistamaan lääkeinformaation kehittämistarpeita ja niitä lääkkeiden käyttäjiä, joilla on erityinen tarve lääkeinformaatiolle. Työryhmän kehittämistoimintaa suunnataan ja priorisoidaan näiden tulosten pohjalta.
 

Tutkimus toteutettiin internetkyselynä 20.1.–28.2.2014 välisenä aikana. Potilas- ja muut järjestöt ja apteekit välittivät tietoa kyselystä verkkosivuillaan ja sähköpostilistoillaan. Vastauksia saatiin yhteensä 2 489.

Lue lisää:

Lääketiedon tarpeet ja lähteet – väestökysely lääkkeiden käyttäjille (pdf)

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Lääkeinformaatiostrategia (pdf)

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.