Sisältöjulkaisija

null Lääkkeiden käyttäjät tyytyväisiä itsehoitolääkkeiden saatavuuteen ja lääkkeistä saatavaan tietoon

Lääkkeiden käyttäjät tyytyväisiä itsehoitolääkkeiden saatavuuteen ja lääkkeistä saatavaan tietoon

11.3.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean toteuttaman tutkimuksen mukaan lääkkeiden käyttäjät kokevat, että itsehoitolääkkeiden saatavuus on hyvä. Yli 90 % kyselyyn vastanneista koki, että itsehoitolääkkeitä on helppo hankkia tarvittaessa. Valtaosa (80 %) koki myös, että apteekkeja on riittävän lähellä, jotta itsehoitolääkkeitä saa vaivattomasti.

Itsehoitolääkkeiden mahdollisia riskejä ei kaikilta osin ole kuitenkaan mietitty tai tunnistettu. Esimerkiksi vastaajista yli 70 % oli sitä mieltä, että itsehoitolääkkeet ovat vaarattomia niin kauan, kun noudatetaan ohjeita. Itsehoitolääkkeiden haittavaikutukset huolestuttivat neljäsosaa vastaajista. Lähes kolmannes vastaajista ei osannut ottaa kantaa riskeihin, mikä viittaa siihen, ettei itsehoitolääkkeiden mahdollisia riskejä ole ajateltu tai tiedostettu.

Tutkimuksen tulosten mukaan itsehoitolääkkeisiin liittyvää tietoa on riittävästi tarjolla. Suurin osa vastaajista (85 %) koki myös saavansa riittävästi itsehoitolääkkeisiin liittyvää neuvontaa apteekeista ja piti saamaansa tietoa luotettavana.

Vastaajista 61 % kuitenkin toivoi, että apteekkien farmaseutit ja proviisorit neuvoisivat nykyistä enemmän ja oma-aloitteisemmin itsehoitolääkkeiden käytössä. Lisää tietoa toivottiin lähinnä yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden kanssa ja haittavaikutuksista. Itsehoitolääkkeillä tarkoitetaan lääkkeitä, joita voi ostaa apteekista ilman reseptiä.

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimus Oy:n internetkyselynä keväällä 2013. Vastauksia saatiin yhteensä 2 210 suomalaiselta, jotka olivat iältään 18–79-vuotiaita. Tutkimuksen avulla haluttiin saada tietoa nykytilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista väestön ja lääkkeiden käyttäjien näkökulmista. Tätä tietoa hyödynnetään itsehoitolääkeohjelman laatimisessa ja kansallisen lääkeinformaatioverkoston toiminnassa.

Fimea laatii kansallista itsehoitolääkeohjelmaa

Fimea laatii parhaillaan kansallista itsehoitolääkeohjelmaa, jonka tavoitteena on koota tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen itsehoitolääkitykseen pyrkivä ohjelma. Ohjelmassa määritellään tulevaisuuden itsehoitolääkityksen kenttää nykyistä selväpiirteisemmin ja yksityiskohtaisemmin.

Itsehoitolääkeohjelman lähtökohtana on kansanterveys. Ohjelmassa tarkastellaan itsehoitolääkitystä väestön ja terveydenhuollon sekä itsehoidon kokonaisuuden näkökulmista. Itsehoitolääkeohjelma julkaistaan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Lääkehoidon päivän teemana itsehoitolääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö

Lääkehoidon päivän teemana on tänä vuonna Tunne lääkkeesi: Itsehoitolääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö. Lääkehoidon päivä järjestetään 19.3.2014.

Päivän aikana järjestetään lähes sata tapahtumaa ympäri Suomea, muun muassa apteekeissa, oppilaitoksissa ja terveyskeskuksissa. Tapahtumia on niin lääkkeiden käyttäjille, alan opiskelijoille kuin alan ammattilaisille. Päivän tavoitteena on lisätä tietoa itsehoitolääkkeiden käytöstä ja rohkaista lääkkeiden käyttäjiä huomioimaan itsehoitolääkkeet osana kokonaislääkitystään.

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä, joka järjestetään vuosittain.

Lue lisää:

Väestön näkemyksiä itsehoitolääkkeistä – Saatavuus, riskit ja tiedon saanti (pdf)

Lääkehoidon päivä

Lääkeinformaatiostrategia (pdf)

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513 (tutkimus ja Lääkehoidon päivä)

Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, p. 029 522 3512 (tutkimus)

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320 (Itsehoitolääkeohjelman valmistelu)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.