Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatioverkoston toiminta lähtenyt käyntiin vauhdilla

Lääkeinformaatioverkoston toiminta lähtenyt käyntiin vauhdilla

14.10.2013

Lääkeinformaatioverkoston toiminta lähtenyt käyntiin vauhdilla

Lääkeinformaatioverkoston työryhmien jäsenet ja muut lääkeinformaatiosta kiinnostuneet kokoontuivat yhteiseen Lääkeinformaatiofoorumi-keskustelutilaisuuteen 10.10.2013 Säätytalolla Helsingissä. Verkoston työryhmät aloittivat toimintansa helmikuussa 2013. Nyt järjestetty tilaisuus oli ensimmäinen, johon kaikki työryhmät kokoontuivat keskustelemaan lääkeinformaation kehittämisestä.

Työryhmien priorisoimat kehittämiskohteet

Työryhmien puheenjohtajien pitämien alustusten mukaan jokaisen työryhmän toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Työryhmät ovat priorisoineet niille osoitetut lääkeinformaatiostrategian toimenpide-ehdotukset, ja seuraavana ne ryhtyvät pohtimaan konkreettisia toimenpiteitä. Muun muassa seuraavien toimenpiteiden toteutus on käynnistymässä:

Lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä

 • Yhteistyön lisääminen koulujen ja apteekkien välillä lääkekasvatuksessa
 • Lääketiedon linkkikokoelman luominen
 • Erityisryhmien lääkeinformaatiotarpeiden kartoittaminen

Lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä

 • Kliinisen farmakologian ja kliinisen farmasian palvelujen tunnettuuden, saatavuuden ja yhteistyön lisääminen
 • Lääkeinformaation saatavuuden edistäminen lääkehoitoa toteuttavissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi sosiaalihuollossa, kotihoidossa, kouluissa ja päiväkodeissa
 • Terveydenhuollon ammattilaisille lääkeinformaatiopalveluja tuottavien toimijoiden mahdollisuus verkostomaiseen toimintaan ja toiminnan koordinointiin

Tutkimustyöryhmä

 • Selvitys lääkeinformaatiotutkimuksesta Suomessa
 • Tutkimusstrategian laatiminen lääkeinformaatioverkostolle

Koulutustyöryhmä

 • Lähihoitajien lääkehoidon osaamisen kehittäminen
 • Esimerkkien kerääminen hyvin toteutetuista moniammatillisista opintojaksoista ja hankkeista ja niiden välittäminen eri ammattikuntien oppilaitoksille
 • Lääkehoidon opettajien yhteisfoorumi

Koordinaatioryhmä

 • Itselääkinnän hoitosuositusten tuottaminen ammattilaisten käyttöön

Yhteistyötä lisätään entisestään

Keskustelussa todettiin työryhmien toiminnan alkaneen innostuneesti ja sitoutuneesti. Jatkossa on syytä lisätä työryhmien välistä yhteistyötä. Haasteeksi nostettiin myös kehittämistyön resursointi, sillä lääkeinformaatioverkostolla ei ole käytettävissään erillistä rahoitusta. Sen sijaan toiminta toteutetaan mukana olevien tahojen resurssein tai ulkopuolista rahoitusta hakemalla.

Lääkeinformaatiofoorumi on lääkeinformaatioverkostossa joka vuosi järjestettävä keskustelutilaisuus ajankohtaisista lääkeinformaation kehittämiseen liittyvistä asioista. Tilaisuudessa kuultiin työryhmien toiminnasta ja keskusteltiin lääkeinformaatioverkoston toiminnan suuntaamisesta jatkossa. Järjestyksessään toisessa Lääkeinformaatiofoorumi – käyttäjät ja tuottajat -keskustelutilaisuudessa mukana oli yli 60 osallistujaa, jotka edustivat muun muassa potilasjärjestöjä, oppilaitoksia, ammattiliittoja, viranomaistahoja, lääketeollisuutta ja apteekkeja.

Lue lisää:

Lääkeinformaatiofoorumin ohjelma (pdf)

Lääkeinformaatiofoorumin esitysten diat (pdf)

Lääkeinformaatiostrategia (pdf)

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.