Sisältöjulkaisija

null Kuinka usein lisäselvitystietoja on Fimeaan toimitettava?

Kuinka usein lisäselvitystietoja on Fimeaan toimitettava?

Toimitettuihin tietoihin tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava viipymättä. Mikäli vastuuhenkilö tai hänen sijaisensa muuttuu, tulee uusi vastuuhenkilö ilmoittaa hyväksyttäväksi 7 päivän sisällä.

Säännöllisesti lupia hakevan luvanhakijan tulee esittää lisäselvitystietoja silloin, kun niiden edellisestä toimittamiskerrasta ilman huomautuksia on kulunut yli 12 kuukautta. Tällöin tiedot tulee toimittaa joko kokonaisuudessaan uudelleen tai soveltuvin osin käyttäen Liitettä 2 apuna, jolloin hakija voi selvästi ilmaista, mihin muutoksia on tullut ja samalla vakuuttaa, ettei muissa kohdissa ole muutoksia tapahtunut. Tässä tulee huomioida se, että Liitteenä 1 oleva hallintoelimiin kuuluvien henkilöiden sekä Liitteenä 3 oleva vastuuhenkilöiden vakuutukset tulee aina toimittaa tässä yhteydessä.

Eli yhteenvetona: Kaikki 3 liitettä on toimitettava vuoden välein. Allekirjoitettujen liitteiden lisäksi tulee siis vuoden välein toimittaa lisäselvityksiä ainoastaan, mikäli aiemmin ilmoitettuihin tietoihin on tullut muutoksia.

Liite 1: Vakuutus huumausainelain (373/2008) 11 § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuille henkilöille

Liite 2: Säännöllisesti huumausaineiden vienti-, tuonti, käsittely- tai valmistuslupia hakevan toiminnanharjoittajan vakuutus

Liite 3: Vakuutus huumausainelain (373/2008) 16 §:ssä tarkoitetulle vastuuhenkilölle ja tämän sijaisille

28.12.2022