Sisältöjulkaisija

null Kansalaiset haluavat ottaa vastuuta omasta terveydestään

Kansalaiset haluavat ottaa vastuuta omasta terveydestään

15.3.2016

Suurin osa väestöstä on sitä mieltä, että kansalaisten tulisi ottaa nykyistä enemmän vastuuta terveydestään ja että yhteiskunnan tulee huolehtia heikommista ja vähäosaisista. Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean tekemään lääkkeitä koskevaan väestökyselyyn vastasi yli 3000 suomalaista.

Vastaajat pitivät lääkkeiden hyötyjä suurempina kuin niiden haittoja. Uudet lääkkeet koetaan tehokkaampina ja turvallisempina kuin vanhat lääkkeet. Toisaalta hieman yli puolet vastaajista koki, että lääkärit määräävät liikaa lääkkeitä. Kyselyyn vastanneista 75 % halusi keskustella lääkärin kanssa lääkkeen valinnasta ja lähes 80 % apteekissa edullisimmista rinnakkaisvalmisteista.

Fimean tekemän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvailla väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä arvoja sekä käsityksiä lääkkeiden hyödyistä ja haitoista. Lisäksi selvitettiin mielipiteitä Kelan lääkekorvausjärjestelmästä ja kokemuksia lääkkeisiin liittyvästä neuvonnasta sekä halukkuutta osallistua lääkehoidon valintaa koskevaan päätöksentekoon.

Lääkekustannukset kasvussa

Suomen lääkekustannukset ovat kasvaneet 2000-luvulla yli miljardilla. Tärkeimpänä syynä pidetään uusien lääkkeiden käyttöönottoa. Lääkekustannusten kasvaessa on tärkeää arvioida, ovatko uusista lääkkeistä saatavat hyödyt niiden arvoisia. Lääkehoitojen priorisointia ja uusien lääkkeiden käyttöönottoa koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa tulisi huomioida myös väestön näkemykset ja toiveet.

Kyselyyn vastanneista 34 % koki, että tasa-arvo toteutuu sairauksien hoidossa ja 36 %, että lääkekorvaukset ovat oikeudenmukaisia. Vastaajista 56 % oli sitä mieltä, että Kela korvaa lääkekustannuksista liian vähän. Tärkeimpänä vastaajat pitivät syöpälääkkeiden, sydänlääkkeiden ja insuliinien korvaamista.

Tutkimus toteutettiin postikyselynä syys-joulukuussa 2015 ja siihen vastasi 3190 henkilöä. Vastaajista 59 % oli naisia ja 41 % miehiä.  Vastaajista 37 % oli 65–79-vuotiaita.

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2016:
Lääkkeet, lääkekorvaukset ja hoitopäätöksiin osallistuminen – väestön näkökulma (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, p. 029 522 3512
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi